211 215 3690, 211 012 4065
Αθανασίου Αξαρλιάν 3-5 Αθήνα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Άρθρο 1 - Ιδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο  3 - Μέσα

Άρθρο 4 - ΜΕΛΗ

Άρθρο 5 - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μελών - Διαγραφή

Άρθρο 6 - Πόροι του Δικτύου

Άρθρο 7 - Όργανα του Δικτύο

Άρθρο 8 -Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αντπροσώπων

Άρθρο 9 - Διαδικασία Εθνικής Συνέλευσης Αντιπροσωπείας

Άρθρο 10 - Συγκρότηση Εθνικής Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων

Άρθρο 12 -Εκλογικό Σύστημα - Σταυροδότηση

Άρθρο 13 - Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Άρθρο 14 - Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 15 - Καθήκοντα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 16 - Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 17 - Θητεία Οργάνων του Συλλόγου

Άρθρο 18 - Βιβλία που Τηρούνται

Άρθρο 19 - Έξοδα Κίνησης των Μελών Διοίκησης