ΠΟΛΙΤΙΚΗ GDPR

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (EU) 2016/679

Το ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ εφαρμόζει μέτρα προστασίας δεδομένων, προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της και του απορρήτου από απώλεια ή έκθεση δεδομένων. Παρακάτω ακολουθούν οι αρχές μας σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων:

  • Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται νόμιμα, δίκαια και με διαφανή τρόπο.
  • Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για σκοπούς που είναι συγκεκριμένοι, ξεκάθαροι και νόμιμοι και δεν υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς.
  • Τα προσωπικά δεδομένα είναι επαρκή, σχετικά και περιορισμένα σε ότι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται.
  • Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποθηκεύουμε και διαχειριζόμαστε είναι ακριβή και τα ενημερώνουμε όποτε χρειαστεί.
  • Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε μορφή η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων όχι για περισσότερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται.
  • Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας αυτών από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη μεταποίηση και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.