Τετάρτη, 31 Μαΐου, 2023
19.2 C
Athens

Χορήγηση σύνταξης σε οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ: Πώς θα γίνεται η αποπληρωμή του χρέους

 

Έφτασε η ώρα της σύνταξης, αλλά ο ασφαλισμένος έχει συσσωρεύσει χρέη προς τον e-ΕΦΚΑ. Σε Υπουργική Απόφαση, που υπογράφει ο υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου, περιγράφονται αναλυτικά οι τρόποι εξόφλησης του χρέους, όταν υπερβαίνει το όριο που έχει τεθεί (20.000 ευρώ ανά Ταμείο ή 6.000 ευρώ,  αν πρόκειται για τον ΟΓΑ), ώστε να μπορεί ο ασφαλισμένος να λάβει τη σύνταξή του. Επίσης, τονίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να εξοφληθεί το όποιο χρέος, ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στην καταβολή της σύνταξης.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση:

*Προϋπόθεση καταβολής της σύνταξης είναι ο δικαιούχος να μην έχει χρέη προς τον e-ΕΦΚΑ, που να  υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ.  Εάν όμως πρόκειται για ασφαλισμένους του ΟΓΑ το αντίστοιχο όριο είναι τα 6.000 ευρώ. Εάν υπάρχει  οφειλή σε περισσότερους του ενός φορείς, τότε πάλι το όριο είναι τα 20.000 ευρώ. Η οφειλή που προκύπτει από εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης,  προστίθεται στο όριο των 20.000 ευρώ.

* Για περιπτώσεις όπου η οφειλή είναι μεγαλύτερη των ανωτέρω ορίων,  τότε ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει εφάπαξ το υπερβάλλον οφειλόμενο ποσό. Η εξόφληση πρέπει να πραγματοποιείται εντός διμήνου από την γνωστοποίηση της οφειλής.

* Δεν ισχύει η παλαιότερη ρύθμιση περί παρακράτησης κάθε μήνα από τη σύνταξη με ποσό ίσο μέχρι το ¼ του ποσού της σύνταξης.

*Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης,  προσδιορίζεται από  τις αρμόδιες υπηρεσίες και το ακριβές ποσό της οφειλής. Η σχετική διαδικασία αφορά όλους τους φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, άρα και τον ΟΓΑ. Επίσης, αφορά και όλες τις μορφές συντάξεων (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου).

*Αν ο ασφαλισμένος που έχει υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης εξοφλήσει το υπερβάλλον ποσό από το χρέος του εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός διμήνου από την γνωστοποίησή του, τότε η σύνταξή του θα ξεκινήσει να καταβάλλεται την πρώτη μέρα από τον επόμενο, της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, μήνα. Εάν όμως ο αιτών δεν εξοφλήσει εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση της οφειλής το υπερβάλλον ποσό, τότε ως έναρξη καταβολής της σύνταξής του ορίζεται η πρώτη μέρα του επόμενου της εξόφλησης αυτού του ποσού.

*Ο συνταξιούχος διατηρεί το δικαίωμα της συνέχισης της απασχόλησης. Τυχόν οφειλές που προκύπτουν μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, δεν προσμετρώνται στο όριο οφειλών που είχε για να βγει στη σύνταξη. Επίσης, ο χρόνος ασφάλισης που τυχόν δημιουργείται μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης προσμετράται στη σύνταξη μόνον για την περίπτωση προσαύξησης. Για κάτι τέτοιο  όμως, απαιτείται νεότερη αίτηση του ασφαλισμένου, μετά τη διακοπή της απασχόλησής του ενώ είναι συνταξιούχος.

*Τυχόν εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, που δεν έχει εκδοθεί ακόμα θετική ή απορριπτική απόφαση ή δεν έχουν τεθεί στο  αρχείο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον υποψήφιο συνταξιούχο ώστε να εξοφληθεί και εκεί το υπερβάλλον ποσό του χρέους.
Πρόκειται για αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει κοινοποιηθεί η οφειλή στον ασφαλισμένο ή έχει κοινοποιηθεί η οφειλή αλλά δεν έχει παρέλθει η δίμηνη προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να εξοφληθεί.

*Σε περίπτωση που ο αιτών ως ασφαλισμένος είχε υπαχθεί σε ρύθμιση των οφειλών του, την οποία τηρεί μέχρι την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, το ύψος των οφειλών του καθορίζεται βάσει του εναπομείναντος ανεξόφλητου ποσού της ρυθμισμένης οφειλής, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, για τον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού λαμβάνεται υπόψη το υπόλοιπο της ρύθμισης, απαλλαγμένο από επιβαρύνσεις, τόκους και πρόστιμα πέραν του 15% αυτών. Όμως όταν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, ασφαλισμένος χάνει τη ρύθμιση οφειλών που είχε. Το  ποσό που έχει απομείνει ως οφειλή εντάσσεται στη διαδικασία εξόφλησης ως υποψηφίου συνταξιούχου. Άρα πάλι θα πρέπει εντός διμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης να εξοφλήσει το υπερβάλλον ποσό χρέους, για να μπορέσει να λάβει τη σύνταξή του.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ