Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
24.8 C
Athens

Τριετίες – Εγκύκλιος: Στην προϋπηρεσία «μετράει» και ο χρόνος μερικής απασχόλησης

Στον χρόνο προϋπηρεσίας για τη χορήγηση τριετιών, θα λαμβάνεται υπόψη και η περίοδος που έχει διανυθεί υπό καθεστώς μερικής, όπως ακριβώς ισχύει και για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Στην εγκύκλιο που εκδόθηκε, αποσαφηνίζεται το καθεστώς που θα διέπει εφεξής τις μισθολογικές ωριμάνσεις, λόγω προϋπηρεσίας, με στόχο ανά τρία έτη, να χορηγείται αύξηση 10%, με το μέγιστο να ανέρχεται στο 30%, όπως ακριβώς συνέβαινε προ μνημονίων. Σε εφαρμογή της σχετικής διάταξης νόμου (ν.5053 άρ. 33), ξεκαθαρίζεται ότι ο χρόνος που θα μπορεί να προσμετράται είναι εκείνος που αφορά την περίοδο πριν από την 14η Φεβρουαρίου 2012, ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2024. Όχι όμως και το μεσοδιάστημα, για το οποίο τονίζεται ότι δεν λογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας, αλλά δεν μπορεί ο δικαιούχος να διεκδικήσει ούτε αναδρομικά ποσά. Σύμφωνα με όσα επισημαίνει Γενική Γραμματέας Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, θα παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού για περιπτώσεις όπου ο τρέχον μισθός είναι υψηλότερος από τις αυξήσεις που προκαλούν οι μισθολογικές ωριμάνσεις. Επίσης, ειδική αναφορά γίνεται για όσους εργαζόμενους αμείβονται με τις κατώτατες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα, για το πώς θα καταφέρουν να αναγνωρίσουν το χρόνο εξαρτημένης εργασίας, ως χρόνο προϋπηρεσίας.

Πιο αναλυτικά στην εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται ότι:

  • Από την 1η.1.2024 αίρεται η αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας. Σε αυτή την κατηγορία άρσης αναστολής εντάσσονται, το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας. Πρόκειται για την αναστολή που είχε επιβληθεί με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (6η ΠΥΣ), τον Φεβρουάριο του 2012.
  • Ο τρόπος απόδειξης της προϋπηρεσίας, που διανύθηκε ή θα διανυθεί, εξαρτάται από το περιεχόμενο των περί προϋπηρεσίας διατάξεων της Συλλογικής Ρύθμισης Εργασίας (του ν.1876/1990, όπως ισχύει) στην οποία, εκ της φύσης της εργασίας και τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, υπάγεται ο μισθωτός και η οποία δύναται να ρυθμίζει ειδικότερα τα ζητήματα της αναγνώρισης και προσμέτρησης της προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας. Στην εγκύκλιο επισημαίνεται όμως ότι εάν δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από ένα τέτοιο κείμενο Συλλογικής Ρύθμισης Εργασίας, ως προϋπηρεσία αναγνωρίζεται αυτή που διανύθηκε στον ίδιο ή σε άλλο εργοδότη, στην ίδια ειδικότητα.
  • Ειδικά για όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή

ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από τη 14η Φεβρουαρίου 2012 και μετά από την 1η Ιανουαρίου 2024. Η  προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά σε ποσοστό 30% για προϋπηρεσία εννέα ετών και άνω.

β) Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία δεκαοκτώ 18 ετών και άνω.

  • Ο χρόνος εργασίας που έχει διανυθεί έως τις 14. Φεβρουαρίου 2012 (ή θα διανυθεί από 1.1.2024 και μετά) με καθεστώς μερικής απασχόλησης, λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας, με τον ίδιο τρόπο που λαμβάνεται υπόψη και για τον αντίστοιχο εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής, μερική απασχόληση που αντιστοιχεί στον κανονικό (νόμιμο ή συμβατικό) ημερήσιο χρόνο του εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση, αντιστοιχεί σε μία ημέρα προϋπηρεσίας.
  • Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζεται και το καθεστώς συμψηφισμού που θα μπορεί να διέπει τις αυξήσεις που θα ανακύπτουν μέσω των τριετιών. Ειδικότερα, αν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές είναι υπέρτερες των νόμιμων αποδοχών, οι αυξήσεις, οι προσαυξήσεις και τα ποσά εν γένει που προκύπτουν από την εφαρμογή των μισθολογικών ωριμάνσεων, συμψηφίζονται με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ καταβαλλόμενων και νόμιμων αποδοχών, με την καταβολή της οποίας εξοφλούνται ολοσχερώς ή μερικώς.
  • Ειδικά ως προς το σκέλος της αναδρομικότητας, η εγκύκλιος υπογραμμίζει ότι δεν γεννάται καμία αξίωση για το  χρονικό διάστημα από τη 14 Φεβρουαρίου 2012 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023. Για την ανωτέρω χρονική περίοδο δεν οφείλονται αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, εάν ως μόνη προϋπόθεση θεωρείται η πάροδος συγκεκριμένου χρόνου εργασίας (μισθολογική ωρίμανση). Επίσης, δεν επιτρέπεται να υπολογιστεί προϋπηρεσία που έχει διανυθεί γι’ αυτό το χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ