Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
19.6 C
Athens

Νέος Τειρεσίας: Τριπλή παρακολούθηση οφειλετών δημοσίου και τραπεζών

Νέος Τειρεσίας ιδρύεται στην Τράπεζα της Ελλάδος ο οποίος θα φακελώνει τους δανειολήπτες των τραπεζών και θα παρέχει στοιχεία για την πιστοληπτική ικανότητα κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης.

Πρόκειται για το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων, τη σύσταση του οποίου προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Η νέα υπηρεσία, θα λειτουργεί παράλληλα με τον υφιστάμενο Τειρεσία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, και με τον νέο υπερ-Τειρεσία (την Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης), που συστήνεται για τα χρέη προς την Εφορία, τον ΕΦΚΑ και άλλους δημόσιους φορείς.

Δηλαδή με τη λειτουργία των δύο νέων υπηρεσιών, οι οφειλέτες του δημοσίου, ΕΦΚΑ, Δήμων, και τραπεζών θα είναι φακελωμένοι για τα χρέη τους, από τρεις φορείς.

Αναφορικά με τη σύσταση Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, η σχετική πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια.

Ειδικότερα το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ προβλέπει ότι, μέσω της βελτίωσης της παρεχόμενης πληροφόρησης και της ορθολογικότερης αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δυνητικών δανειοληπτών, θα επιτυγχάνεται η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων χρηματοδότησης.

Το Μητρώο, θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα τροφοδοτείται με αναλυτικά στοιχεία για τα δάνεια κάθε μορφής, στεγαστικά, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες κ.λπ. από όλες τις τράπεζες.

Δεν θα καταγράφονται μόνο οι οφειλές κάθε δανειολήπτη, αλλά και το ιστορικό των πληρωμών του, το υπόλοιπο οφειλής, εάν υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις και άλλες λεπτομέρειες.

Τα στοιχεία του φακέλου

Συγκεκριμένα στον ατομικό φάκελο κάθε οφειλέτη που θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος θα υπάρχουν:

  • Στοιχεία εξατομίκευσης της οφειλής, όπως ο αριθμός της σύμβασης και η φύση της οφειλής.
  • Οι βασικοί όροι της οφειλής, όπως το αρχικό και το τρέχον ύψος της, κατά κεφάλαιο, προσαυξήσεις και πρόστιμα, η διάρκεια αποπληρωμής, το επιτόκιο και οι τυχόν μεταβολές τους.
  • Οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής.
  • Οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής.
  • Ρυθμίσεις της οφειλής.
  • Μεταβολές των προσώπων της οφειλής λόγω καθολικής ή ειδικής διαδοχής.
  • Πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών.
  • Μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και η πορεία της δικαστικής προσβολής τους,
  • Η Άσκηση ποινικής δίωξης ή η ποινική καταδίκη λόγω μη καταβολής των οφειλών, αν η μη καταβολή τους συνιστά αξιόποινη πράξη.

Στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς συμπεριλαμβάνονται επίσης η ιδιότητα του υποκειμένου (οφειλέτης) των δεδομένων ως ανέργου, η πτώχευσή του, η κήρυξή του ως συγγνωστού και η απαλλαγή του.

Όλα τα στοιχεία θα τηρούνται στο Μητρώο μέχρι και 10 χρόνια και θα παρέχονται σε άλλες τράπεζες που θα ζητούν τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Παράδειγμα, όταν ο δανειολήπτης ζητεί δάνειο ή πιστωτική κάρτα από την Α τράπεζα, αυτή θα μπορεί να απευθύνεται στο Μητρώο και να ζητεί πληροφορίες για το τί χρωστάει ο αιτών δάνειο, σε άλλες τράπεζες.

Σήμερα, η τράπεζα από την οποία ζητείται δάνειο, ζητεί πληροφορίες από τον τραπεζικό Τειρεσία, ο οποίος όμως καταγράφει μόνο τους «κόκκινους» δανειολήπτες.

Ο νέος Τειρεσίας της ΤτΕ, θα καταγράφει ακόμη και τις «πράσινες» οφειλές είτε αυτές εξυπηρετούνται είτε όχι.

Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα μπορεί να κρίνει ότι τα δάνεια που έχει ήδη λάβει ο υποψήφιος δανειολήπτης είναι αρκετά και απορροφούν μεγάλο μέρος του εισοδήματος ή των κερδών του, οπότε είναι ρίσκο η χορήγηση και νέας πίστωσης.

Πλήρες φακέλωμα

Σημειώνεται ότι οι «πληροφορίες ταυτοποίησης» των οφειλετών για τα φυσικά πρόσωπα είναι το όνομα, το επώνυμο, το όνομα και το επώνυμο του πατέρα, ο αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και κάθε άλλο προσδιοριστικό της ταυτότητάς τους στοιχείο.

Για τα νομικά πρόσωπα οι πληροφορίες που θα καταχωρούνται είναι η επωνυμία, η νομική τους μορφή, ο αριθμός καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και κάθε άλλο προσδιοριστικό της ταυτότητάς τους στοιχείο.

Επίσης, ως «γενικές πληροφορίες» για τους οφειλέτες που είναι φυσικά πρόσωπα είναι η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση της κύριας κατοικίας και του τόπου εργασίας, τηλέφωνα επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τα δε νομικά πρόσωπα είναι οι πληροφορίες ταυτοποίησης των εκπροσώπων τους, η διεύθυνση και ο τηλεφωνικός αριθμός της έδρας τους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ