Σάββατο, 28 Ιανουαρίου, 2023
10.6 C
Athens

Μεταρρύθμιση στην επικούρηση: Χρόνος ασφάλισης στο νέο Ταμείο

Το σχέδιο νόμου για την μεταρρύθμιση στην επικουρική ασφάλιση, καθορίζει και τον χρόνο ασφάλισης, που θα μπορεί να ενσωματώνεται στο νεοσύστατο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ). Ακριβέστερα, χρόνος ασφάλισης για το ΤΕΚΑ θα είναι:

α) Ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ή οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου και εφεξής

β) Ο χρόνος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης. Προβλέπεται ότι πρόσωπα τα οποία έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταμείου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους και για τα οποία επήλθε λόγος διακοπής στην ασφάλιση, αναγόμενος στην απώλεια της ασφαλιστέας ιδιότητας, μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στο Ταμείο. Το δικαίωμα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης δύναται να ασκηθεί εντός έξι μηνών από τη διακοπή της ασφάλισης και περισσότερες από μία φορές.

Κατά το διάστημα της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν μηνιαίως την εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, υπολογιζόμενη επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο µισθό υπαλλήλων, όπως εκάστοτε ισχύει.

Επίσης, οι ασφαλισμένοι μπορούν να καταβάλλουν εισφορές, και για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την απώλεια της ασφαλιστέας ιδιότητας έως την άσκηση του δικαιώματος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης. Η διακοπή της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης επέρχεται με αίτηση του ασφαλισμένου από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της .

γ) Ο χρόνος αναγνώρισης ασφάλισης. Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης και ο χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί, δεν πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά τα τρία έτη.

Οι ασφαλισμένοι του νέου Ταμείου, που έχουν συμπληρώσει σε αυτό χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον δώδεκα ετών μπορούν να καταβάλουν εφάπαξ το σύνολο των εισφορών που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που υπολείπεται, προκειμένου να συμπληρωθεί χρόνος ασφάλισης 15 ετών.

Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι του Ταμείου καταβάλλουν για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης εισφορά ίση με το ύψος της συνολικής εισφοράς επικουρικής σύνταξης εργοδότη και εργαζομένου, όπως διαμορφώνεται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, επί των ασφαλιστέων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης.

Οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι του Ταμείου καταβάλλουν για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης την ασφαλιστική εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία που έχουν επιλέξει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ