Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
19.4 C
Athens

Επιθεώρηση Εργασίας: Πάνω από τον κατώτατο και με τριετίες οι μισθοί με Συλλογικές Συμβάσεις

Οι μισθολογικοί όροι που ρυθμίζει  κάποια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) ή ακόμα και Διαιτητική Απόφαση (ΔΑ), δεν μπορούν να υπολείπονται των κατώτατων μισθολογικών ορίων, που έχει θεσμοθετήσει η Πολιτεία. Άρα, δεν μπορούν να υπολείπονται από τον εκάστοτε κατώτατο μισθό, στον οποίο όμως θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η προϋπηρεσία του κάθε εργαζόμενου. Στην επισήμανση αυτή προέβη με ξεχωριστό της έγγραφο η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας (ΑΑΕΕ), τονίζοντας ότι η όποια προϋπηρεσία θα πρέπει να προσμετράται ανεξάρτητα σε ποιον εργοδότη έχει διανυθεί ή με ποια ειδικότητα από την πλευρά του εργαζόμενου.

Σε κάθε περίπτωση, στο συγκεκριμένο έγγραφο ξεκαθαρίζεται το χρονικό όριο αξιοποίησης της προϋπηρεσίας, όπως οριοθετήθηκε με πρόσφατη διάταξη νόμου (ν.5053/23, άρθρο 33). Ο χρόνος ασφάλισης που χρησιμοποιείται ως προϋπηρεσία για να καταβληθούν οι τριετίες είναι εκείνος που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την 14η Φεβρουαρίου 2012 και εκείνος που πραγματοποιείται μετά την 1η Ιανουαρίου 2024. Δεν αξιοποιείται ο ενδιάμεσος χρόνος, δηλαδή από 15 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2023, καθώς αυτή την περίοδο, βάσει μνημονιακών περιορισμών, οι τριετίες στον ιδιωτικό τομέα είχαν «παγώσει».

Ουσιαστικά, με τον τρόπο αυτό η ΑΑΕΕ παρεμβαίνει στα ζητήματα με την καταβολή ή μη των τριετιών που έχουν ανακύψει. Όπως ξεκαθαρίζεται για όσους αμείβονται με επιχειρησιακή σύμβαση που βρίσκεται σε ισχύ, οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές συνυπολογιζόμενης της προϋπηρεσίας (όπως ορίζει κανονιστικός όρος επιχειρησιακής σύμβασης), είναι συγκρίσιμες με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο νομοθετημένο μισθό συνυπολογιζόμενου του συνόλου της προϋπηρεσίας. Από το αποτέλεσμα της σύγκρισης, ο εργαζόμενος θα πρέπει να λάβει τις ευνοϊκότερες για αυτόν αποδοχές.

Αφορμή για το συγκεκριμένο έγγραφο που εστάλη σε όλες τις υπηρεσίες της ΑΑΕΕ ανά την Επικράτεια, ήταν συγκεκριμένες επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις. Εκεί, εντοπίστηκε ότι ορίζονται οι τακτικές αποδοχές να απαρτίζονται από τον βασικό μισθό συν προσαύξηση υπηρεσίας. Όμως η τελευταία, σε ορισμένες επιχειρησιακές συμβάσεις, υπολογίζεται με ειδικούς όρους αναγνώρισης και προσμέτρησης (πχ προϋπηρεσία που έχει διανυθεί στη ίδια ειδικότητα).

Γι’ αυτές τις περιπτώσεις οι Επιθεωρητές Εργασίας τονίζουν ότι πρέπει να καταβάλλεται η προϋπηρεσία, ανεξάρτητα σε ποιον εργοδότη έχει διανυθεί και με βάση ποια ειδικότητα. Μοναδική προϋπόθεση είναι να βρίσκεται εντός του χρονικού πλαισίου που έχει ορίσει ο πρόσφατος νόμος, δηλαδή πριν από την 14η Φεβρουαρίου 2012 και μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Άλλωστε έχει προϋπάρξει σχετικό έγγραφο και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων από τις 11 Απριλίου έχει ξεκαθαρίσει την ανωτέρω σημαντική λεπτομέρεια, για την καταβολή των μισθολογικών ωριμάνσεων.

Όπως τονίζεται ρητά, «ο νομοθετικώς ορισμένος κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο υποχρεωτικά αναπροσαρμόζεται και συνυπολογίζεται σε αυτόν η διανυθείσα προϋπηρεσία κάθε εργαζόμενου»

Επισημαίνεται επίσης ότι, «με το σύστημα του νομοθετημένου μισθού καθορίζονται τα ελάχιστα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων, που οι σχέσεις εργασίας τους δεν ρυθμίζεται από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις ή άλλη ρύθμιση». Όμως, «οι όροι εργασίας που ρυθμίζει μια άλλη σύμβαση ή ΔΑ μπορούν να αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν με νεότερη τέτοια σύμβαση, αλλά δεν μπορούν να υπολείπονται των κατωτάτων μισθολογικών ορίων του Νόμου ή Υπουργικής Απόφασης».

Υπενθυμίζεται ότι ο νομοθετημένος νέος κατώτατος μισθός, από την 1η Απριλίου έχει ανέλθει στα 830 ευρώ μικτά για συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και το βασικό ημερομίσθιο αντίστοιχα, έχει τοποθετηθεί στα 37,07 ευρώ.

Έτσι, τα ποσά από τις μισθολογικές ωριμάνσεις που προκύπτουν είναι 913 ευρώ για την 1η τριετία, 996 για τη 2η τριετία και 1.079 ευρώ για την 3η τριετία.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ