Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
26.6 C
Athens

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣ  ………………………………………………

ΑΙΤΗΣΗ

 

Του ……………………………… …………………………………….. του ……………………………….., κατοίκου ……………………………………., οδός ………………………………. αρ. ………, ΑΦΜ ……………………………………

************************

Είμαι φορολογούμενος υπαγόμενος στην Δ.Ο.Υ. …………………………………., έχω δε δικαιωθεί σύνταξης πληρωτέας από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, με έναρξη πληρωμής την ………………………………….. δυνάμει της υπ’ αρ. …………………………………… απόφασης. Μου κοινοποιήθηκαν στις …………………………. οι υπ’ αρ. ……………………………………………………………… πράξεις καταλογισμού φόρων ύψους ……………………………. ευρώ περιλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων που αφορούν εισπραχθείσες αναδρομικά συντάξεις για τις χρήσεις των ετών ………………………………………………………….. Οι οφειλές αυτές αφορούν και περιόδους για τις οποίες οι ασφαλιστικοί φορείς δεν είχαν διαβιβάσει τα εισπραχθέντα ποσά των συνταξιοδοτικών μου αποδοχών.

Για τους ανωτέρω λόγους προτίθεμαι, συμφώνως προς την υπ’ αρ. Α1169/17-07-2020 εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομικών, να ασκήσω ενδικοφανή προσφυγή ώστε να ακυρωθούν οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις. Εντούτοις δεν εκδίδονται από εσάς βεβαιώσεις περί των καταβληθέντων ποσών ανά έτος και φορολογική χρήση. Συνεπώς, δεν είμαι σε θέση να προσδιορίσω τα ποσά που μου καταβλήθηκαν, την χρονική περίοδο που αφορούν και τον χρόνο καταβολής αυτών.

Επειδή ως συνταξιούχος έχω έννομο συμφέρον να μου παρασχεθούν οι εν λόγω βεβαιώσεις.

Επειδή συντρέχει νόμιμος λόγος να μου παρασχεθεί πρόσβαση στα έγγραφα που με αφορούν ώστε να είμαι σε θέση να υποβάλλω αίτηση-ενδικοφανή προσφυγή για τα παρανόμως καταλογισθέντα σε εμένα ποσά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ-ΖΗΤΩ

Να μου χορηγήσετε βεβαιώσεις περί των καταβληθεισών σε εμένα αναδρομικών συνταξίμων αποδοχών για τα έτη ……………………………………………….

 

Αθήνα, ………….. Ιουλίου 2020

Ο αιτών

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ