Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024
22.1 C
Athens

Υπουργείο Εργασίας: Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα δημοσιεύσεων για «Ήλιο» και «Εργάνη»

Αλλαγές ως προς τη λειτουργία του υπουργείου Εργασίας, παρουσίασε το… ίδιο το υπουργείο Εργασίας, στο σχέδιο νόμου που δόθηκε χθες βράδυ προς διαβούλευση. Στο εξής οι περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου, αποκτούν την υποχρέωση να διενεργούν αυτοψίες και τεχνικές εκθέσεις για τυχόν ζητήματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία του. Ορίζεται η 15η κάθε μήνα, ως καταληκτική ημερομηνία δημοσίευσης των εκθέσεων «Ήλιος» που εμπεριέχει στοιχεία για τους συνταξιούχους και «Εργάνη» που αναφέρεται στις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Καταργείται η προκήρυξη για 51 διευθυντικές θέσεις στο υπουργείο και στο ΣΕΠΕ.

Δείτε όλες τις σχετικές διατάξεις:

Άρθρο 40 Ανάθεση αρμοδιοτήτων τεχνικής φύσεως για θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας

  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών δύναται να ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών η διενέργεια αυτοψιών, η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και η υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, όπως ενδεικτικά ο εντοπισμός διαγραμμάτων απαλλοτριώσεων, οι τοπογραφήσεις προσφυγικών συγκροτημάτων, οι εκπονήσεις τοπογραφικών διαγραμμάτων με αποτυπωμένο το αρχικό και το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, η υποβολή κάθε είδους δηλώσεων σε κάθε αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και άλλη αρμόδια δημόσια αρχή για την καταγραφή, διαφύλαξη και υπεράσπιση των κάθε είδους δικαιωμάτων της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
    Με όμοια απόφαση δύναται να ανατίθεται η έκδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, αποφάσεων άρσεων απαλλοτριώσεων, τροποποιήσεων ρυμοτομικών διαγραμμάτων, τακτοποιήσεων και συναφών πράξεων που αφορούν την περιουσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και η έκδοση οριστικών τίτλων ιδιοκτησίας σε δικαιούχους στεγαστικών προγραμμάτων.

 

Άρθρο 41 Δημοσίευση Εκθέσεων ΗΛΙΟΣ – ΕΡΓΑΝΗ -ΚΕΑΟ

  1. Τα δεδομένα του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» και του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση έως τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα της καταγραφής.
    Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) εκδίδει τριμηνιαία έκθεση έως το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου με τα στοιχεία οφειλών, εισπράξεων και ρυθμίσεων.

Άρθρο 42 Κατάργηση προκήρυξης πλήρωσης 51 θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης

Η υπό στοιχεία 38873/Δ1.13666/12.7.2018 (ΑΔΑ Ψ4ΞΕ465Θ1Ω-2ΛΖ), «προκήρυξη πλήρωσης 51 θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν» καταργείται.

Άρθρο 43 Καταργούμενη διάταξη

Το άρθρο 21 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) καταργείται από 2.7.2018

Άρθρο 44 Κατάργηση του «Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών» (ΕΚΑΦ)

Η περ. α της παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 (Α΄205) ισχύει από την 23η.1.2013.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ