Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
18.1 C
Athens

Σπίτια για νέους: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για χορήγηση χαμηλότοκων δανείων

Σε ισχύ θέτει το υπουργείο Εργασίας την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για χορήγηση χαμηλότοκων ή και άτοκων δανείων σε νέους, ώστε να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα, που θα ισχύει από τα τέλη Μαρτίου όταν αναμένεται να ξεκινήσει το νέο μοντέλο, με δημόσια πρόσκληση που θα απευθύνει η ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) προς τις τράπεζες,  περιγράφει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι να εγκριθούν και να χορηγηθούν το λιγότερο 10.000 τέτοια στεγαστικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, που θα απευθύνονται σε νέους ηλικίας από 24 ως 39 ετών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο στεγαστικό πρόγραμμα έχουν όσοι πληρούν το ανωτέρω ηλικιακό όριο και παράλληλα διαθέτουν ετήσιο ατομικό εισόδημα από 10.000 ευρώ ως το όριο που υπάρχει κάθε φορά σε σχέση με το επίδομα θέρμανσης. Για φέτος, το όριο αυτό έχει τοποθετηθεί στα 16.000 ευρώ για ατομικό εισόδημα, ή οικογενειακό ως 24.000 ευρώ, που προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Όπως ορίζει ρητά η σχετική ΚΥΑ, η συμμετοχή των τραπεζών στα δάνεια που θα εκταμιευθούν περιορίζεται στο 25%, με την ΔΥΠΑ να συμμετέχει με άτοκο δανεισμό κατά 75%, που όμως θα μπορεί να φτάσει έως και το 100% όταν πρόκειται για τρίτεκνους.

Στην πράξη, το ανώτερο επιτρεπτό όριο για την λήψη ενός δανείου είναι τα 150.000 ευρώ, με προοπτική να αγοραστεί από τους ενδιαφερόμενους ακίνητο αξίας έως 200.000 ευρώ. Το επιτόκιο θα υποχωρεί στο 1,17%, αντί για 4,7% και αποπληρωμή σε 30 χρόνια. Στην περίπτωση που το δάνειο το λαμβάνει ζευγάρι τρίτεκνων, όπου ο ένας από τους δύο ενήλικες, έχει ηλικία ως 39 ετών, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό, καθώς το δάνειο καλύπτεται εξολοκλήρου από τη ΔΥΠΑ.

Τα σπίτια για τα οποία θα μπορούν να δανειοδοτηθούν οι νέοι θα πρέπει να είναι άνω των 15 ετών με άδεια κατασκευής ως το 2007, και να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Η ΚΥΑ ξεκαθαρίζει ότι, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της δόσης δανείου πάνω από 30 ημέρες,  η τράπεζα χαρακτηρίζει τον δανειολήπτη μη συνεργάσιμο. Ακολούθως και εάν ο δανειολήπτης δεν καταβάλει τη δόση μετά κι από 90 ημέρες συνεχούς υπερημερίας, τότε η τράπεζα καταγγέλλει τη σύμβαση.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΚΥΑ ο υποψήφιος δανειολήπτης πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

-Υποβάλλει αίτηση για να κριθεί η κατ’ αρχήν επιλεξιμότητά του σε κάποια από τις τράπεζες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

-Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σειρά δικαιολογητικών για το καθένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι τράπεζες ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων (ηλικιακό όριο, εισόδημα, έλλειψη ακινήτου κατάλληλου προς κατοικία) για κάθε αιτούντα. Εάν αυτές πληρούνται, τότε αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερομένου με βάση τους εσωτερικούς τους κανονισμούς και αποφασίζουν για την προέγκριση η όχι δανείου και τα κριτήρια πιστοδότησης εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα.

-Η τράπεζα ενημερώνει τον αιτούντα για την  προέγκριση και αυτός εντός της προθεσμίας των 60 ημερών οφείλει να γνωστοποιήσει στην τράπεζα το αιτούμενο ποσό δανείου (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ), το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή του (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς) και να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται ώστε η τράπεζα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η οικονομική προέγκριση παύει να ισχύει.  Εάν προσκομιστούν εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε σε συνέχεια επικοινωνίας της τράπεζας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), η τελευταία δεσμεύει το ποσό του αιτούμενου δανείου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής  έγκρισης, ή εν μέρει έγκρισης, ή απόρριψης του δανείου από την τράπεζα και εντάσσει την συγκεκριμένη αίτηση στο Πρόγραμμα.

-Στη συνέχεια η τράπεζα διενεργεί νομικό και τεχνικό έλεγχο επί του ακινήτου και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην ΕΑΤ. Εάν  από τον έλεγχο προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το ακίνητο για τη λήψη δανείου, υποβάλλει στην ΕΑΤ τη σχετική δανειακή σύμβαση. Η ΕΑΤ ελέγχει τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και εγκρίνει τη σύμβαση εκτός. Μοναδικές περιπτώσεις να απορριφθεί η σύμβαση είναι οι εξής:

α) Ο υποψήφιος δανειολήπτης να έχει αιτηθεί δάνειο, ή να έχει καταρτίσει σύμβαση με άλλη τράπεζα στο πλαίσιο του Προγράμματος.

β) Το ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση να υπερβαίνει το ποσό που είχε δεσμευθεί ή το 90% του συμβολαίου αγοράς.

γ) Τα καταχωρημένα στοιχεία να είναι λανθασμένα.

-Η υπογραφή σύμβασης με τον τελικό αποδέκτη, η εγγραφή υποθήκης, ή προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτου που θα διασφαλίζει το δάνειο και η εκταμίευση του συνολικού ποσού της σύμβασης, πραγματοποιείται εντός έξι μηνών από την έγκριση της ΕΑΤ. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες αν η αίτηση για εγγραφή υποθήκης, ή προσημείωσης έχει υποβληθεί εντός του εξαμήνου. Εάν οι προθεσμίες αυτές δεν τηρηθούν με υπαιτιότητα του αιτούντος, η αίτηση απορρίπτεται.

Εφόσον το δάνειο εγκριθεί, και πριν από την εκταμίευσή του, η τράπεζα υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΑΤ και τη ΔΥΠΑ για τον  έλεγχο που διενήργησε σε σχέση με την επιλεξιμότητα του δικαιούχου. Ανάλογη ενημέρωση πρέπει να γίνει σε σχέση με το ακίνητο που πρόκειται να αποκτηθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ