Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
30.7 C
Athens

Πότε οι πολίτες χάνουν τον ΑΜΚΑ: Νέες αυστηρές προϋποθέσεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Στην απενεργοποίηση ΑΜΚΑ για περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι δεν πληρούν τις νέες αυστηρές προϋποθέσεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην χώρα μας, θα προχωρήσουν το προσεχές χρονικό διάστημα οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Βασική προϋπόθεση για την απόδοση ΑΜΚΑ, είναι -μεταξύ άλλων- αποδεδειγμένα νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Στόχος, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας,  ο περιορισμός φαινομένων καταστρατήγησης όπως η έκδοση ΑΜΚΑ από μη δικαιούχους και η συνέχιση της χρήσης του αριθμού από μη δικαιούχους, για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή λήψη προνοιακών παροχών.

Όπως αναφέρει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), ο ΑΜΚΑ απενεργοποιείται εφόσον δεν πληρείται οποιοδήποτε από τα εξής κριτήρια:

–  νόμιμη παραμονή στη χώρα ή

– πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή

– πραγματική κατοικία στη χώρα, εκτός των ανηλίκων δικαιούχων, ή

– εφόσον απενεργοποιηθεί ο ΑΜΚΑ του άμεσα ασφαλισμένου, σε περίπτωση έμμεσα ασφαλισμένων ενηλίκων ή ανηλίκων.

Σε περίπτωση απενεργοποίησης του ΑΜΚΑ, οι κάτοχοι έχουν τη δυνατότητα άπαξ ενεργοποίησης του προσωρινά για 30 ημέρες, μέσα στις οποίες θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται πιο πάνω, για την επανενεργοποίηση του.

Κατηγορίες δικαιούχων

Σύμφωνα με την απόφαση, δικαιούχοι ΑΜΚΑ είναι οι:

α) Έλληνες πολίτες,

β) Πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

γ) Πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς,

δ) Ανήλικοι

Όπως ορίζει η απόφαση, ο ΑΜΚΑ μετά την έκδοση του στους δικαιούχους παραμένει ανενεργός και ενεργοποιείται με την απόδειξη ύπαρξης νόμιμης παραμονής και πραγματικής κατοικίας στη χώρα.

Ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής, θεωρείται το δελτίο ταυτότητας ή το ελληνικό διαβατήριο. Ως δικαιολογητικό πραγματικής κατοικίας θεωρείται η απόδειξη φορολογικής κατοικίας ή η βεβαίωση πρόσληψης από εργοδότη ή η σύμβαση εργασίας αναρτημένη στο ΕΡΓΑΝΗ.

Αναλυτικότερα, οι κατηγορίες δικαιούχων είναι οι εξής:

– Για την έκδοση ΑΜΚΑ σε Έλληνες πολίτες ή ομογενείς

Απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής, πρόσβασης στην αγορά εργασίας και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δελτίο ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο.

– Για την έκδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής, πρόσβασης στην αγορά εργασίας και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ισχύ.

– Για την έκδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς

Απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής, πρόσβασης στην αγορά εργασίας και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης διαβατήριο τρίτης χώρας σε ισχύ ή ταξιδιωτικό έγγραφο δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ και τίτλος παραμονής στη χώρα με δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε ισχύ.

– Για όσους αντικειμενικά δεν έχουν διαβατήριο, τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τους δικαιούχους προσωρινής προστασίας αρκεί ο τίτλος παραμονής στη χώρα με δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε ισχύ.

– Για τους αιτούντες άσυλο, με το δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας εκδίδεται αυτόματα Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) ο οποίος εξασφαλίζει την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Αν η αίτηση ασύλου γίνει αποδεκτή, ο ΠΑΑΥΠΑ μετατρέπεται σε ΑΜΚΑ, ενώ αν η αίτηση απορριφθεί, ο ΠΑΑΥΠΑ απενεργοποιείται αυτόματα.

– Για τους αστέγους, έχει ληφθεί πρόνοια ώστε για την απόδειξη της κατοικίας να αρκεί βεβαίωση χρήσης των υπηρεσιών από υπνωτήριο ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή το Κέντρο Κοινότητας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ