Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου, 2024
12.1 C
Athens

Ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας: Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών

Οι ασφαλιστικές εισφορές του α’ εξαμήνου του τρέχοντος έτους, καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την Κυβέρνηση, στα τουριστικά καταλύματα 12μηνης λειτουργίας. Αυτό προκύπτει από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, επισημαίνοντας ότι καλύπτεται το σύνολο αυτών των επιχειρήσεων (πχ ξενοδοχεία) ανεξάρτητα εάν είναι η ανωτέρω, κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα.

Στην ίδια ΚΥΑ τονίζεται επίσης ότι η δαπάνη γι’ αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές ανέρχεται στα 3,4 εκατ. ευρώ. Προϋπόθεση ένταξης για τις επιχειρήσεις είναι να τους απαγορεύθηκε η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής το Μάρτιο του 2020 και μπορούσαν να επαναλειτουργήσουν την 01.06.2020. Επίσης, οι ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να αποδείξουν ότι κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο 2020 έως και τον Δεκέμβριο 2020 είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019.

Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων εργοδοτών με κύριο και δευτερεύοντα ΚΑΔ, για την υπαγωγή στην παρούσα η ανωτέρω προβλεπόμενη μείωση των ακαθάριστων εσόδων ελέγχεται για τον ΚΑΔ που συνδέεται με τη λειτουργία τουριστικού καταλύματος.

Στην ΚΥΑ υπογραμμίζεται επίσης ότι, η ως άνω επιδότηση των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών αφορά το σύνολο των κλάδων ασφάλισης για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης του προσωπικού που απασχολείται στις επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1.

Οι επιχειρήσεις εργοδότες που υπάγονται σε αυτή την ευεργετική διάταξη, προσδιορίζονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το σχετικό αρχείο διαβιβάζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου να καθοριστούν οι επιχειρήσεις εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ακολούθως, η ΑΑΔΕ αποστέλλει στον e-ΕΦΚΑ τα σχετικά στοιχεία.

Για τον e-ΕΦΚΑ οι επιχειρήσεις εργοδότες που θα προκύψουν θα πρέπει να καταχωρίσουν στα σχετικά πεδία της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) της οικείας μισθολογικής περιόδου,  για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 30.6.2021, το ποσό της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών εισφορών.

Όσες από αυτές τις επιχειρήσεις εργοδότες εντάσσονται και στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» καταχωρίζουν στην ΑΠΔ της οικείας μισθολογικής περιόδου, με ειδικό τύπο αποδοχών, τις ονομαστικές αποδοχές των εργαζόμενων που εντάσσονται στον ανωτέρω μηχανισμό και για το χρονικό διάστημα ένταξης κάθε εργαζόμενου σε αυτόν, τις ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) που αντιστοιχούν στις ονομαστικές αποδοχές σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης.

Σε περίπτωση που η ΑΠΔ έχει ήδη υποβληθεί από τον εργοδότη μέχρι την ισχύ της παρούσας, τα σχετικά ποσά επιδότησης καταβάλλονται απευθείας στον e-ΕΦΚΑ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και η επιχείρηση εργοδότης καταβάλλει μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου.

Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί από την επιχείρηση εργοδότη, παραμένουν ως πιστωτικό υπόλοιπο στον e-ΕΦΚΑ και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών περιόδων.

Προσοχή:

Οι επιχειρήσεις εργοδότες της παρούσας απόφασης που κάνουν χρήση των μέτρων επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για την περίοδο από 1.1.2021 έως 30.6.2021 να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν την 31.12.2020 και σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη.
Στην έννοια του ίδιου αριθμού προσωπικού δε συμπεριλαμβάνονται  όσοι αποχωρούν οικειοθελώς από την εργασία τους, όσοι αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά την 1.1.2021, οι εργαζόμενοι που την 31.12.2020 βρίσκονταν σε αναστολή και οι περιπτώσεις λύσεως της συμβάσεως εργασίας λόγω θανάτου του εργαζομένου.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει ότι οι επιχειρήσεις εργοδότες αυτής της κατηγορίας δεν υπάγονται στην διευκόλυνση που παρέχει η Πολιτεία, τότε οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές επιστρέφονται από τον e-ΕΦΚΑ στο Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις εργοδότες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές επιβαρυνόμενες με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ