Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου, 2024
12.1 C
Athens

Μετατροπή συμβάσεων μερικής σε πλήρους απασχόλησης με επιδότηση εισφορών – Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ

Σε ισχύ τίθεται το πρόγραμμα μετατροπής συμβάσεων μερικής, σε πλήρους απασχόλησης, μέσω της επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για ένα έτος, μέτρο που στοχεύει στην στήριξη των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και έτσι ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Βασικές προϋποθέσεις ένταξης είναι ότι πρέπει οι εταιρίες που επιθυμούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση, έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2022 να απασχολούσαν μισθωτούς, με σύμβαση μερικής απασχόλησης, σε ποσοστό άνω  του 50% του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων τους. Επίσης, κατά την ένταξή τους, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή να έχουν ρυθμίσει τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο, το ΕΦΚΑ, το ΤΕΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης και η ρύθμιση να τηρείται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα ισχύει από χθες, ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ΚΥΑ και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2023. Επιλέξιμες για μετατροπή είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έχουν συναφθεί μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2022  και εξακολουθούν να είναι συμβάσεις μερικής απασχόλησης κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδοτούνται σε ποσοστό 40% για κάθε σύμβαση μερικής απασχόλησης που μετατρέπεται σε πλήρη για χρονικό διάστημα ενός έτους, από την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης. Η επιδότηση αφορά τις  ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, καθώς και αυτές που αναλογούν στα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Οι εισφορές υπολογίζονται επί των μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου.

Κατά τη διάρκεια ένταξης στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για ένα έτος από την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης εργασίας. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας κατά την 9η Σεπτεμβρίου 2022. Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μερική απασχόληση. Δεν προσμετρώνται εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας λύνεται αυτοδικαίως (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου), όσοι συνταξιοδοτούνται και όσοι αποχωρούν οικειοθελώς.

Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να καταγγελθούν από τις επιχειρήσεις πριν από την πάροδο ενός έτους από τη μετατροπή τους, εκτός και εάν οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.

-Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης δεν επιτρέπεται η μεταβολή  των όρων των από μετατροπή συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, εκτός εάν είναι ευνοϊκότεροι.  Δεν επιτρέπεται επίσης η μετατροπή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης.

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

Αναφορικά με τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα, προβλέπεται ότι η κάθε επιχείρηση υποβάλλει για κάθε έναν εργαζόμενο ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εργοδοτών ένταξης στο Πρόγραμμα μετατροπής συμβάσεων εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης του άρθρου 9 του ν. 4997/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».

Οι επιχειρήσεις μαζί με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αναρτούν αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Αφού υπάρξει η απαραίτητη έγκριση, θα πρέπει και οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα να υποβάλλουν ανάλογη ηλεκτρονική αίτηση αποδοχής ένταξης σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής ένταξης στο Πρόγραμμα μετατροπής συμβάσεων εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης του άρθρου 9 του ν. 4997/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων». Η αίτηση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  supportemployees.services.gov.gr

Ακολούθως οι επιχειρήσεις, το αργότερο εντός 15 ημερών από την υποβολή και έγκριση της αίτησής τους, υποβάλλουν το έντυπο Ε4: «Τροποποιητικός Αποδοχών» ως προς τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών. Εν συνεχεία, εγκρίνεται οριστικά η υπαγωγή του εργαζόμενου στο πρόγραμμα.

Εάν από τους ελέγχους που θα γίνουν συναχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης, η επιχείρηση εκπίπτει από το πρόγραμμα, δηλαδή χάνει την επιδότηση και της καταλογίζονται  οι ασφαλιστικές εισφορές που καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 100% προσαυξημένες.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ