Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024
15.5 C
Athens

Ειδική άδεια μητρότητας: Πότε μεταφέρεται στον πατέρα! Όροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα λήψης της ειδικής άδειας μητρότητας, έως και επτά μήνες, θα έχει στο εξής και ο πατέρας του παιδιού, ως εργαζόμενος που προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα.

Η διαδικασία της συγκεκριμένης μεταβίβασης της εν λόγω παροχής από το ένα μέλος του ζευγαριού, στο άλλο, υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες περιγράφονται σε απόφαση που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, εάν θα μεταβιβαστεί ή όχι η άδεια μητρότητας, καθορίζεται από την μητέρα. Θα πρέπει όμως, ο πατέρας να υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον εργοδότη του, το λιγότερο ένα μήνα πριν γίνει η χρήση της συγκεκριμένης άδειας.

Πιο αναλυτικά, για τη μεταβίβαση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας  εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τη μητέρα στον πατέρα του παιδιού, ισχύουν τα εξής:

1) Ο πατέρας εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με πλήρη ή μερική απασχόληση.

2) Η μητέρα του παιδιού είναι δικαιούχος, χωρίς να απαιτείται να έχει η ίδια κάνει χρήση τμήματος αυτής προηγουμένως. Η μητέρα επιλέγει πώς θα ασκήσει το δικαίωμά της και ειδικότερα αν θα κάνει η ίδια χρήση του συνόλου της ειδικής άδειας μητρότητας  (9 μήνες)  ή αν θα μεταβιβάσει τμήμα του δικαιώματός της ειδικής άδειας και παροχής προστασίας της μητρότητας έως επτά μηνών στον πατέρα του παιδιού.

3) Οι μητέρες, μπορούν να μεταβιβάσουν στον πατέρα το δικαίωμα για όσο χρόνο απομένει μέχρι τη συμπλήρωση των εννέα  μηνών.

4)  Η μεταβίβαση γίνεται με υπεύθυνη δήλωση στη ΔΥΠΑ μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (https://www.gov.gr/ ), όπου αναφέρονται :

α) Το ονοματεπώνυμο, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ  του πατέρα.

β) Το διάστημα της άδειας που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει η μητέρα.

γ) Το διάστημα της άδειας που μεταβιβάζει η μητέρα στον πατέρα, συνολικής διάρκειας έως επτά ημερολογιακών μηνών.

Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να τροποποιηθεί με νεότερη δήλωση της μητέρας. Στην υπουργική απόφαση τονίζεται ότι δεν ενδιαφέρει η σειρά που οι γονείς θα κάνουν χρήση της άδειας συμπληρωματικά μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ο πατέρας μπορεί πρώτος να κάνει χρήση τμήματος της ειδικής άδειας και της παροχής που του μεταβιβάσθηκε από τη μητέρα, έως και επτά μηνών και στη συνέχεια η μητέρα να ασκήσει η ίδια το υπόλοιπο του δικαιώματός της, μέχρι και τη συμπλήρωση των εννέα μηνών της άδειας ή και αντιστρόφως.

Η χορήγηση της άδειας στον πατέρα έπειτα από μεταβίβαση σε αυτόν μπορεί να γίνει αμέσως μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας) της μητέρας. Μπορεί όμως να μεταβιβαστεί αμέσως μετά τη λήξη της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας από την μητέρα ή από τον πατέρα, αλλά ακόμη και μετά τη λήξη της ετήσιας κανονικής άδειας του πατέρα ή της μητέρας, εφόσον τα διαστήματα των ανωτέρω αδειών είναι συνεχόμενα.

Η ετήσια άδεια της μητέρας ή του πατέρα χορηγείται υποχρεωτικά πριν την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας σε περίπτωση που με βάση τις ετήσιες προθεσμίες κινδυνεύει να χαθεί.

Ο εργαζόμενος πατέρας που κάνει χρήση της ειδικής άδειας δικαιούται όλες τις παροχές  ως προς την ασφαλιστική κάλυψη όπως και η μητέρα.  Η ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ), κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που μεταβιβάζεται στον πατέρα, καταβάλλει σε αυτόν την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, εφόσον ο ίδιος βρίσκεται σε ενεργή εργασιακή σχέση. Το καταβαλλόμενο στον πατέρα εργαζόμενο ποσό επιδότησης είναι αυτό το οποίο θα ελάμβανε η ίδια η μητέρα εργαζόμενη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που προβλέπει ότι κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας η ΔΥΠΑ καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ