Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
27.9 C
Athens

Αποδείξεις δαπάνης με ασφαλιστικές εισφορές – Διάταξη νόμου

Στο 20% «κλείδωσε» η ασφαλιστική εισφορά που θα καταβάλλουν όσοι εισπράττουν αμοιβή μέσω τίτλου κτήσης. Το ανώτατο ποσό της εισφοράς θα ισούται με την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, δηλαδή τα 210 ευρώ το μήνα. Τα Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (ΠΠΥ), όπως θα ονομάζονται πια, θα υπόκεινται σε καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς, επί της καθαρής αξίας του παραστατικού που θα εκδίδεται. Όλα αυτά, θα εμπεριέχονται σε ειδική διάταξη νόμου, που αναμένεται να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση, που ετοιμάζεται να εισαχθεί στη Βουλή.

Σημειώνεται ότι το ζήτημα της καταβολής εισφοράς μέσω τίτλων κτήσης, παρέμενε σε εκκρεμότητα εδώ και πέντε χρόνια, από την ψήφιση δηλαδή του λεγόμενου «νόμου Κατρούγκαλου» (ν.4387/2016). Είναι χιλιάδες εκείνες οι περιπτώσεις εργαζομένων, που είχαν εντοπιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου του ΕΦΚΑ, όπου μέσω των αποδείξεων δαπάνης, «έκρυβαν» εξαρτημένη μισθωτή απασχόληση. Αναλογικά, είναι πολύ μεγάλα τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που χάθηκαν, κατά τα προηγούμενα έτη…

Σε κάθε περίπτωση, η νέα διάταξη, θα ορίζει την έναρξη ισχύος της, από την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου και ακριβέστερα, από τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ, κάτι που αναμένεται να συμβεί εντός Σεπτεμβρίου.

Η ρύθμιση, πρόκειται να ξεκαθαρίζει ότι η εισφορά θα είναι 13,33% για την κύρια ασφάλιση και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη (6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα). Σε καμία περίπτωση όμως, το τελικό ποσό που θα παρακρατείται δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το αντίστοιχο ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως αυτή έχει θεσπιστεί και αφορά τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, άρα τα 155 ευρώ το μήνα για την κύρια ασφάλιση. Αντίστοιχα για την υγειονομική περίθαλψη το ποσό που θα παρακρατείται δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 ευρώ. Συνεπώς, αθροιστικά, η εισφορά στην οποία θα υπόκεινται οι τίτλοι κτήσης, θα ανέρχεται έως το ποσό των 210 ευρώ το μήνα.

Οι εισφορές αυτές θα δηλώνονται στον ΕΦΚΑ μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), που υποχρεούται να υποβάλλει ο εκδότης της απόδειξης δαπάνης. Θα πρέπει να αποδίδονται στον ΕΦΚΑ έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από εκείνον που εκδόθηκε το παραστατικό. Εννοείται ότι εάν θα υπάρξει εκπρόθεσμη υποβολή, τότε ο υπόχρεος θα επιβαρύνεται με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Από την καταβολή εισφορών για τις αποδείξεις δαπάνης θα προκύπτει χρόνος ασφάλισης. Αυτός θα ορίζεται από το πηλίκο της καταβαλλόμενης εισφοράς για την κύρια ασφάλιση, δια την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία. Στη διάταξη θα ορίζεται ότι ένας πλήρης μήνας ασφάλισης θα ισοδυναμεί με αποτέλεσμα αυτής της διαίρεσης ίσο ή μεγαλύτερο της μονάδας. Τότε, θα αναγράφονται 25 ημέρες ασφάλισης, όπως ορίζεται για κάθε μήνα εργασίας. Εάν όμως προκύπτει μικρότερο ποσό, τότε θα προκύπτουν αντίστοιχα λιγότερες ημέρες ασφάλισης, κατά το μήνα αναφοράς.

Ανάλογος θα είναι και ο υπολογισμός του συντάξιμου μισθού, στη βάση της αξιοποίησης του χρόνου ασφάλισης, που υπήρξε με την καταβολή εισφορών για χορήγηση τίτλου κτήσης.

Στη διάταξη θα επισημαίνεται ότι, εάν υπάρχει παράλληλη ασφάλισης, τότε η καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς θα επιβαρύνει μόνο εκείνο το φορέα που έχει ενταχθεί στον ΕΦΚΑ.

Θα υπάρχουν όμως και τρεις εξαιρέσεις από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τίτλο κτήσης. Αυτές αφορούν τις εξής περιπτώσεις εσόδων:

α) Έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα επί έργων.

β) Έσοδα από παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

γ) Αμοιβές από συμπτωματική πώληση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων που δεν συνιστούν εμπορική δραστηριότητα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ