Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
33.4 C
Athens

ΑΑΔΕ: Δικαιολογητικά για φορολογικές δηλώσεις εντός 15 ημερών

Ασφυκτικές προθεσμίες έχουν οριστεί για τους φορολογούμενους, ώστε να προσκομίσουν στην Εφορία ή να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν, προκειμένου να διευκρινιστούν ορισμένα σημεία των φορολογικών δηλώσεων του 2022.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εφορία μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών για τις φορολογικές δηλώσεις, τους χρόνους παράδοσης, αλλά και τα πρόστιμα που επιβάλλονται ανάλογα με την περίσταση.

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονική, χωρίς την υποβολή δικαιολογητικών. Αν όμως η Εφορία από τους αυτόματους ελέγχους που διενεργεί, μέσω του Taxisnet διαπιστώσει στους κωδικούς ασάφειες ή αναγραφές που δεν προκύπτουν, ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών.

Απώλεια εκπτώσεων φόρου

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Πιτσιλή, στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται μέσω μηνύματος να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά, ή με email τα δικαιολογητικά στην οικεία Δ.Ο.Υ., εντός 15 ημερών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής και εφόσον ο φορολογούμενος δεν ανταποκριθεί και δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ., διαγράφοντας ή διορθώνοντας, όπου απαιτείται, ποσά τα οποία συνεπάγονται φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση του δηλούμενου εισοδήματος ή μείωση του φόρου, τα οποία δεν καλύπτονται από ηλεκτρονικά αρχεία ούτε προσκομίζονται για αυτά τα κατάλληλα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή και στη συνέχεια εκδίδονται οι πράξεις προσδιορισμού φόρου.

Αυτό σημαίνει, ότι ο φορολογούμενος που δεν θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά χάνει τις απαλλαγές και τις μειώσεις φόρου, τις οποίες έχει δηλώσει ότι δικαιούται, αλλά για τις οποίες η εφορία ζητεί δικαιολογητικά για να τις επιβεβαιώσει ότι είναι πράγματι δικαιούχος.

Στις περιπτώσεις μη προσκόμισης δικαιολογητικών, ο φόρος υπολογίζεται με βάση τα δεδομένα της φορολογικής δήλωσης όπως τα αντιλαμβάνεται η Εφορία και φυσικά χωρίς να συνυπολογιστούν τυχόν εκπτώσεις φόρου για τις οποίες δεν προσκομίστηκαν έγκαιρα αποδεικτικά στοιχεία από τον υπόχρεο.

Πρόστιμο

Επίσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία, αν ο φορολογούμενος από τον οποίο ζητήθηκε η προσκόμιση των δικαιολογητικών, αγνοήσει την πρόσκληση της Εφορίας, τιμωρείται και με πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, το οποίο ενσωματώνεται στο εκκαθαριστικό.

Ακολούθως, ο φορολογούμενος λαμβάνει στην προσωπική θυρίδα του στο taxisnet ειδοποίηση με διαδρομή (link) που τον οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., όπου έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει την εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου.

Επιπρόσθετα αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παράλληλα, η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ προβλέπει, ότι, κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών δηλώσεων, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για ορισμένα εισοδήματα και φόρους, δύναται να μην εκκαθαρίζεται άμεσα η δήλωση και να ζητηθεί να προσκομιστούν δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή να αποσταλούν με τους προβλεπόμενους τρόπους.

Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών που αφορούν μόνο σε κωδικούς της δήλωσης οι οποίοι κατά τον χρόνο υποβολής της δεν είναι προσυμπληρωμένοι, ούτε υπάρχει αναρτημένη πληροφορία για αυτούς.

Ακόμη, μπορούν να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

Τροποποιητικές δηλώσεις

Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, των οποίων η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί μέσω ίντερνετ και ζητούνται δικαιολογητικά, προσκομίζονται ή αποστέλλονται με τους προβλεπόμενους τρόπους μόνο τα δικαιολογητικά που αφορούν σε κωδικούς της δήλωσης για τους οποίους δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση.

Δηλώσεις με επιφύλαξη

Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης οφείλουν οι φορολογούμενοι να προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους και τον λόγο της επιφύλαξης, προκειμένου να εκκαθαριστούν οι δηλώσεις και να εκδοθούν οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου από τις Δ.Ο.Υ. εντός της προβλεπόμενης, προθεσμίας των 90 ημερών από την υποβολή της δήλωσης.

Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των 30 ημερών, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ