25
Ιού

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Προς Την Υπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Κα Έ. Αχτσιόγλου


Κυρία Υπουργέ,

1) Από τις διατάξεις του ν. 2084/92, άρθρο 35 παρ. 5 ορίζεται ότι «η εισφορά για την ασφάλιση ασθενείας συνταξιούχων φορέων κύριας ασφάλισης και του Δημοσίου ορίζεται σε ποσοστό 10% επί των «καταβαλλομένων» συντάξεων και κατανέμεται…..»

2) Από τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4387/16 ορίζεται «…..30. α) Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6% και υπολογίζεται επί του «καταβαλλόμενου» ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν….. »

3) Από τον ν. 4334/15 ορίζεται ότι «Από 1.7.2015 οι εισφορές Υγειονομικής περίθαλψης όλων των φορέων κύριας ασφάλισης διαμορφώνονται σε 6% (αύξηση εισφοράς 2%) και παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις. Από την ανωτέρω ημερομηνία θεσπίζεται εισφορά 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για όλες τις επικουρικές συντάξεις και παρακρατείται από τις «καταβαλλόμενες» επικουρικές συντάξεις»

Μετά από αυτά παρατηρούμε ότι: Σε τρείς νόμους που αφορούν την κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, ορίζεται ότι η κράτηση αυτή γίνεται επί του «καταβαλλόμενου» ποσού και για κάθε νόμο η έννοια του «καταβαλλόμενου ποσού» έχει ερμηνευθεί διαφορετικά.

Για τον:

 1) ν. 2084/92 «καταβαλλόμενο» (λάθος) θεωρείται το ονομαστικό ποσό της απόφασης συνταξιοδότησης, το οποίο όμως με διάφορους νόμους έχει υποστεί μειώσεις και ουδεμία σχέση έχει αυτό  το ονομαστικό ποσό με το «καταβαλλόμενο» 

2) ν. 4387/16 «καταβαλλόμενο» θεωρείται (σωστά)  το ποσό που καταβάλλεται στον συνταξιούχο μετά τις μειώσεις που υπέστησαν οι συντάξεις και 

3) ν. 4334/15 που για πρώτη φορά θεσπίζεται διάταξη για υγειονομική περίθαλψη από τους φορείς επικουρικής ασφάλισης «καταβαλλόμενο» ποσό θεωρείται (σωστά) το ποσό που καταβάλλεται στον συνταξιούχο μετά τις μειώσεις που έχουν υποστεί και οι επικουρικές συντάξεις.

Κατόπιν όλων αυτών παρακαλούμε να μας γνωρίσετε σε τι διαφέρει η έννοια του «καταβαλλόμενου» ποσού του  ν. 2084/92 από την έννοια του «καταβαλλόμενου» ποσού των ν. 4387/16 και 4334/15.

Επειδή κατά την γνώμη μας σύμφωνα με την νομική και την γενική ορολογία «καταβαλλόμενο ποσό» είναι τι ακαθάριστο ποσό όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση των μειώσεων (ν. 4024/11, 4051/12 και 4093/12) που σκοπό είχαν την μείωση του ποσού την σύνταξης (οι ίδιοι οι νόμοι αυτοί αναφέρουν μείωση ποσού σύνταξης ) και η έννοια της λέξης «καταβαλλόμενο ποσό» είναι μία και μοναδική στην ελληνική γλώσσα παρακαλούμε να επιστραφούν στους συνταξιούχους τα παρανόμως και αχρεωστήτως παρακρατηθέντα ποσά, που παρακρατήθηκαν από αυτούς παρερμηνεύοντας την έννοια του όρου «καταβαλλόμενου ποσού» του ν. 2084/92. 

Επισημαίνουμε ότι ήδη εκκρεμούν στις υπηρεσίες σωρεία αιτήσεων συνταξιούχων με το αίτημα της επιστροφής των παρανόμως και αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω. Περιμένουμε την απάντησή σας εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος με την προσδοκία ότι τελικά θα τακτοποιηθεί το θέμα αυτό.ΓΙΑ  ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                 

Νικόλαος Χατζόπουλος                   Πόπη Μουρίκη<< Επιστροφη