Τετάρτη, 29 Μαρτίου, 2023
12 C
Athens

Ιδρύεται από συνταξιούχους αστικό σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (αναφέρεται κατωτέρω ως «Δίκτυο»).
Το δίκτυο έχει σφραγίδα στρογγυλή. Μέσα σε κυκλικό πλαίσιο αναγράφεται η επωνυμία του Δικτύου και το έτος ίδρυσης του.

Ο σκοπός του δικτύου είναι:

 1. Η υπεράσπιση της κοινωνικής ασφάλισης ως κοινωνικού αγαθού καθώς και των δικαιωμάτων, που προκύπτουν από την εργασία των ίδιων των ασφαλισμένων.
 2. Η κοινωνική ενότητα και αλληλεγγύη όλων των συνταξιούχων καθώς και των άλλων των εργαζομένων απέναντι σε κάθε επίθεση κατά των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
 3. Η διασφάλιση της ανεξαρτησίας του δικτύου από κάθε μορφή εξάρτησης (πολιτικής, κομματικής και παραταξιακής).
 4. Η προάσπιση και προαγωγή των συνταξιοδοτικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του συλλόγου.
 5. Η διεκδίκηση για την επιστροφή όλων των αποθεματικών και της ακίνητης περιουσίας που αφαιρέθηκαν από τα κοινωνικά ταμεία, καθώς και η αποκατάσταση της περιουσιακής βλάβης τους.
 6. Ο αγώνας με κάθε πρόσφορο μέσο για την διεκδίκηση, διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων των μελών, ο οποίος επιτυγχάνεται με την ενημέρωση και διεκδίκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων των μελών καθώς και γενικά με τη χρήση κάθε νομίμου και πρόσφορου μέσου, που βοηθάει τους σκοπούς του δικτύου.
 7. Η σύσταση λεσχών, κυλικείων, ταμείων αλληλεγγύης καθώς και η με κάθε πρόσφορο τρόπο συμβολή στην αναβάθμιση της κοινωνικής, οικονομικής και οικογενειακής ζωής των μελών του.

Για την πραγμάτωση των σκοπών του δικτύου:

 1. Παρακολουθεί, μελετά και επεξεργάζεται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τα δικαιώματα των μελών του και διεκδικεί την υλοποίηση των αποφάσεών του με τον αγώνα των ίδιων συνταξιούχων.
 2. Αγωνίζεται ενάντια σε κάθε προσπάθεια αφαίρεσης δικαιωμάτων των συνταξιούχων.
 3. Αναπτύσσει συνεργασίες και διασύνδεση με άλλα κινήματα (ειρήνης, οικολογίας, περιβάλλοντος καταναλωτών κ.α.) για μεγαλύτερη ευρύτητα στη δράση του.
 4. Διαμορφώνει ένα πλαίσιο αλληλεγγύης και συνοχής μεταξύ των μελών καθώς και μία δέσμη ενεργειών γενικότερης κοινωνικής προσφοράς.
 5. Συνεργάζεται με ομοειδή σωματεία, για την από κοινού υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων.
 6. Συντονίζει τις ενέργειες του και αναπτύσσει κοινές δράσεις με άλλους συνδικαλιστικούς φορείς, που έχουν κοινές αρχές και  στόχους.
 7. Καταθέτει στα αρμόδια Υπουργεία και σε κάθε αρμόδιο πρόσωπο, φορέα ή αρχή τα νόμιμα αιτήματά του, διεκδικώντας την ικανοποίηση τους.
 8. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωση των μελών του και της κοινής γνώμης και την προώθηση των συμφερόντων των μελών του.
 9. Συστήνει στις μεγάλες πόλεις επιτροπές πολιτιστικών εκδηλώσεων και κοινωνικών πρωτοβουλιών.
 10. Διαπραγματεύεται με διάφορους φορείς και επιχειρήσεις προκειμένου να επιτύχει εκπτωτικά προγράμματα ή πακέτα  προφορών για τα μέλη του (Ασφαλιστικά προγράμματα, Τηλεφωνία – Καταστήματα Πωλήσεων κ.λπ.)
 11. Προσφεύγει στα δικαστήρια , εθνικά ή υπερεθνικά προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα των μελών του και εν γένει των συνταξιούχων, ιδίως για κοινωνικοασφαλιστικά θέματα αλλά και για κάθε θέμα που απασχολεί τα μέλη του.

Μέλη του Δικτύου γίνονται οι συνταξιούχοι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
Τα μέλη εγγράφονται στο δίκτυο με αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού, όπως ισχύει κάθε φορά.
Η ως άνω αίτηση εισάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και συζητείται στην αμέσως επόμενη από την υποβολή της συνεδρίαση αυτού. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία απορρίπτεται η αίτηση πρέπει να αναφέρει αιτιολογημένα του λόγους της απορρίψεως.
Σε κάθε περίπτωση, μετά την απόρριψη, το υποψήφιο μέλος στο οποίο κοινοποιείται η απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να προσφύγει στην αμέσως επόμενη από την απόρριψη της αίτησης του Γενική Συνέλευση του Δικτύου, η οποία και αποφαίνεται οριστικά.
Το θέμα της προσφυγής του υποψηφίου μέλους εγγράφεται υποχρεωτικά στην ημερησία διάταξη της Εθνικής Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και εισηγείται επί της προσφυγής και στο υποψήφιο μέλος, μπορεί να παρασχεθεί δικαίωμα λόγου.

Ι. Δικαιώματα

Τα μέλη του Δικτύου Δικαιούνται:

α) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους.

β) Να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Δικτύου και να ελέγχουν τις ενέργειες ή παραλήψεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα συλλογικά όργανα του Δικτύου εφόσον:

 • Είναι ταμειακά τακτοποιημένα
 • Έχουν παρέλθει τρεις μήνες από τη εγγραφή τους – προϋπόθεση που δεν θα ισχύσει για τις πρώτες αρχαιρεσίες μετά την έγκριση του καταστατικού απ’ το αρμόδιο δικαστήριο.
 • Να αποχωρούν από το Δίκτυο, με έγγραφη δήλωση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να εξοφλήσουν τυχόν καθυστερημένες συνδρομές τους και την συνδρομή τους μέχρι τέλους του έτους μέσα στο οποίο αποχωρούν.

ΙΙ. Υποχρεώσεις

Τα μέλη του Δικτύου υποχρεούνται:

 1. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και γενικότερα στις δραστηριότητες του Δικτύου.
 2. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Δίκτυο. Η μηνιαία συνδρομή προς το Δίκτυο ορίζεται σε 1 € και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνδρομή αυτή παρακρατείται από τους  Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και κάθε άλλη αρμόδια αρχή πληρωμής συντάξεων, κατά την ημέρα καταβολής της αντίστοιχής παροχής ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, καταβάλλεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΙΙΙ. Διαγραφή

Μέλος του Δικτύου διαγράφεται από το Μητρώο Μελών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Με την αποχώρηση του μέλους, ύστερα από παραίτηση του, που πρέπει να υποβληθεί έγγραφα στο Διοικητικό συμβούλιο.
 2. Με το θάνατο του μέλους
 3. Όταν καθυστερεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών την καταβολή της μηνιαίας συνδρομής του προς το Δίκτυο. Η διαγραφή διενεργείται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επανεγράφεται όμως μόλις καταβάλει τις καθυστερημένες συνδρομές του.
 4. Σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης και στέρησης των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
 5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και κλήσεως του μέλους σε απολογία σε περίπτωση, που με πράξη του ή παράληψη του ζημίωσε υλικά ή ηθικά ανεπανόρθωτα το σύλλογο.

Οι πόροι του Δικτύου είναι:

 1. Οι συνδρομές των μελών του Δικτύου, όπως αυτές καθορίζονται από την Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση καθώς και η δαπάνη εγγραφής της.
 2. Οι δωρεές, κληροδοσίες ή κληρονομιές, καθώς και άλλη οικονομική ενίσχυση ή έκτακτο έσοδο που δίνεται και γίνεται αποδεκτό χωρίς όρους.
 3. Τα έσοδα από την περιουσία του Δικτύου.
 4. Η οικονομική ενίσχυση από κάθε οργανισμό, που ενισχύεται με πόρους από εισφορές εργαζομένων.
 5. Άλλες επιδοτήσεις που προβλέπονται από το νόμο.

1. Η Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων (ΕΓΣΑ).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (15 μέλη).
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (3 μέλη).
4. Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (5 μέλη).
5. Τα Νομαρχιακά Διοικητικά Συμβούλια από 3 έως 7 μέλη ανάλογα με τα μέλη:
– Έως 500 μέλη (3) τριμελές Δ.Σ.
– Από 500 έως 3000 μέλη (5) πενταμελές Δ.Σ. και
– Από 3000 και άνω (7) επταμελές.
6. Οι Νομαρχιακές Γενικές Συνελεύσεις.
7. Οι Νομαρχιακές Εξελεγκτικές Επιτροπές (3 μέλη).
8. Οι Νομαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές (3 μέλη).

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων συνέρχεται τακτικά και έκτακτα.
Οι αποφάσεις των Εθνικών Γενικών Συνελεύσεων Αντιπροσώπων λαμβάνονται με πλειοψηφία (δηλαδή του 50% συν 1 ψήφο) των παρόντων μελών είτε με μυστική ψηφοφορία, είτε με ονομαστική κλήση, είτε με ανάταση του χεριού όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν, ή όπως αποφασίσει το σώμα της Συνελεύσεως, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Κάθε τρία χρονια και μέσα στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου συγκαλείται η Τακτική Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων, όπου μπαίνουν στην κρίση και έλεγχο των μελών:
α) Τα πεπραγμένα (Διοικητικός Απολογισμός) ο οικονομικός απολογισμός για το χρόνο που έληξε και ο προϋπολογισμός του επόμενου χρόνου.
β) Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
γ) Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται στην κρίση της συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 20% των Αντιπροσώπων της Εθνικής Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων.
δ) Ανά 3ετία οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των Οργάνων του Δικτύου (Διοικητικό συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ή για τυχόν αντιπροσώπους σε άλλα όργανα ή ενώσεις).
Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει ή αρνηθεί να συγκαλέσει την Τακτική Εθνική Συνέλευση Αντιπροσώπων, τότε συτή συγκαλείται με ευθύνη του 30% τουλάχιστον των Αντιπροσώπων.
Στην περίπτωση της παραγράφου γ΄αυτού του άρθρου, τα θέματα υποβάλλονται: ε΄τε με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε με γραπτή πρόταση, η οποία υπογράφεται τουλάχιστον από το 20% (1/5) των αντιπροσώπων. Τα θέματα αυτά υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ημερομηνία που πραγματοποιείται η γενική Συνέλευση.
Η Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων, ως κορυφαία εκδήλωση της δημοκρατίας μέσα στο Δίκτυο, πρέπει να αντιμετωπίζεται απ’ τα μέλη με την πρέπουσα σημασία. Η συμμετοχή κατά συνέπεια κάθε μέλους σ’ αυτή είναι κυρίαρχο θέμα.
Στην Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων, όταν προκύπτει να γίνουν εκλογές ή καθολική , ψηφοφορία για οποιονδήποτε λόγο,
εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), που αποτελείται από 5 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη και η οποία διεξάγει τις αρχαιρεσίες ή την ψηφοφορία. Η εκλογή της Κςντρικής Εφορευτικής Επιτροπής διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο με δυνατότητα μέχρι πέντε σταυρών προτίμησης.
Στη διάθεση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής βρίσκονται τα γραφεία του Δικτύου, το υπαλληλικό προσωπικό και όλος γενικά ο μηχανισμός των υπηρεσιών του Δικτύου.
Με την ίδια διαδικασία διεξάγονται οι Γενικές συνελεύσεις των Νομαρχιακών Τμημάτων από τα μέλη της περιοχής τους, οι αποφάσεις τους δε έχουν εφαρμογή μόνο στο χώρο ευθύνης τους.
Σε περιπτώσεις ιδιαίτερου προβλήματος τοπικού ή κλαδικού ενδιαφέροντος θα γίνονται Ειδικές Συνελεύσεις από τα ενδιαφερόμενα μέλη, το δε Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να λαμβάνει υπόψιν τις αποφάσεις τους.

Έκτακτη Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων συγκαλείται, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή όταν τουλάχιστον το 30% των Αντιπροσώπων της Εθνικής Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων ζητήσει τη σύγκλιση της με γραπτή  αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία ορίζονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Για τις έκτακτες συνελεύσεις και την απαρτία τους ισχύουν όσα ορίζονται για τις τακτικές. Σ’ αυτές δεν συζητείται κανένα άλλο θέμα, εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 10 (δέκα) ημέρες από τότε που του επιδόθηκε η αίτηση για τη σύγκλιση της.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι για την Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων που είναι ταμειακά τακτοποιημένοι.

ΑΠΑΡΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Στην πρώτη συνέλευση πρέπει να παρευρίσκεται το 50% τουλάχιστον των παραπάνω αντιπροσώπων. Αν δεν υπάρχει απαρτία σ’ αυτή, καλείται νέα Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων μέσα σε 5 (πέντε) ημέρες, η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με όσους παρόντες. Αυξημένη απαρτία προβλέπεται σε επιμέρους διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Οι αποφάσεις των Εθνικών Γενικών Συνελεύσεων Αντιπροσώπων παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Αντιπροσώπων, που παρευρίσκονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος και οι δύο Γραμματείς εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση. Για την εκλογή απαιτείται η πλειοψηφία (50% συν μία ψήφο) των παρόντων μελών. Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, γίνεται επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ  των δύο πρώτων, σε αριθμό ψήφων, υποψηφίων. Εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία.

 1. Η Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων συγκροτείται από τους αντιπροσώπους που εκλέγονται από τα Νομαρχιακά Τμήματα στην αντίστοιχη περιοχή, με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 11 και 12 του παρόντος καταστατικού. Οι Νομαρχιακές Γενικές Συνελεύσεις συμπίπτουν με τους Νομούς του κράτους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού.
 2. Ο αριθμός των αντιπροσώπων – μελών της Εθνικής Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων είναι ανάλογος με τον αριθμό των μελών του δικτύου που ψηφίζουν εγκύρως, σε σχέση
 • ένας (1) αντιπρόσωπος ανά δεκαπέντε (15) ψηφίσαντα μέλη, σε περίπτωση που ο σύλλογος έχει μέχρι 1.000 μέλη,
 • ένας (1) αντιπρόσωπος ανά είκοσι πέντε (25) ψηφίσαντα μέλη, σε περίπτωση που ο σύλλογος έχει μέχρι από 1.001 μέλη μέχρι 3.000 μέλη,
 • ένας (1) αντιπρόσωπος ανά σαράντα (40) ψηφίσαντα μέλη, σε περίπτωση που ο σύλλογος έχει μέχρι από 3.001 μέλη μέχρι 6.000 μέλη και
 • ένας (1) αντιπρόσωπος ανά εβδομήντα (70) ψηφίσαντα μέλη, σε περίπτωση που το δίκτυο έχει από 6.001 μέλη και άνω.

Σε καμιά περίπτωση ο αριθμός των αντιπροσώπων δεν θα ξεπερνά τους 300. Στην περίπτωση αυτή τα εκλογικό μέτρο θα είναι ίσο με το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ψηφισάντων προς το 300.

   3. Κάθε αντιπρόσωπο- μέλος της Εθνικής Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων έχει μία ψήφο και δεν αντιπροσωπεύεται.

 1. Η ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, των αντιπροσώπων στη Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων, των Κεντρικών Οργάνων που θα εκλέγονται απ’ την Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων (Εξελεγκτική Επιτροπή και Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή) και των Νομαρχιακών Οργάνων (Νομαρχιακά Διοικητικά Συμβούλια, Νομαρχιακές Εξελεγκτικές Επιτροπές, Νομαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές), όπως και κάθε άλλη ψηφοφορία για ανάδειξη οργάνων, γίνονται όπως ορίζεται παρακάτω με ψηφοδέλτια κλειστά μέσα σε φακέλους που πρέπει να σφραγίζονται και να μονογράφονται από ένα Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής πριν ριχτούν στην κάλπη.
 2. Οι αρχαιρεσίες που αφορούν την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, των αντιπροσώπων στην Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων και των μελών των Νομαρχιακών οργάνων του δικτύου προκηρύσσονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 45 ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για τις αρχαιρεσίες (πλην των Νομαρχιακών Εφορευτικών Επιτροπών που εκλέγονται απ’ τις Νομαρχιακές Γενικές Συνελεύσεις).
 3. Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καταθέτονται οι υποψηφιότητες μέσα 20 ημέρες από την προκήρυξη των αρχαιρεσιών. Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εντός 5 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για κατάθεση. Διορθώσεις και αντικαταστάσεις ψηφοδελτίων επιτρέπονται 24 ώρες πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ενώ αργότερα απαγορεύεται κάθε μεταβολή.
 4. Όταν πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης ή ερώτημα που τίθεται στην κρίση του ψηφοφόρου, τα ψηφοδέλτια περιέχουν τη λέξη
  ΝΑΙ ή ΟΧΙ, τα οποία επιτρέπεται να φέρουν από την έκδοση τους και έντυπες απλές διευκρινιστικές φράσεις, εάν τούτο κριθεί αναγκαίο από τα αρμόδια όργανα.
 5. Υποψήφιοι μπορούν να είναι όλα τα μέλη του Δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 4, οι υποψηφιότητες δε για όλα τα όργανα κατατίθενται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή κατατάσσονται δε σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά Νομαρχιακό Τμήμα.
 6. Η ψηφοφορία γίνεται τις ίδιες ημέρες τόσο στην Αττική όσο και στις πόλεις της Περιφέρειας και ανάλογα με τον αριθμό των μελών. Σε κάθε περίπτωση η τελευταία ημέρα της ψηφοφορίας θα είναι ίδια.
 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από το σύνολο των μελών του Δικτύου αποτελείται από 15 μέλη, εκ των οποίων το 20% θα προέρχεται από μέλη διαμένοντα εκτός της Αττικής.
 8. Η εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) Τακτικά και τρία (3) Αναπληρωματικά μέλη.
 9. Η ψηφοφορία γίνεται κατά τόπους από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και τις Νομαρχιακές εφορευτικές επιτροπές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 10. Το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εφοδιάζει έγκαιρα τις τις εφορευτικές επιτροπές με δύο, βεβαιωμένα από το ίδιο για την ακρίβεια, αντίγραφα μητρώου των μελών.
 11. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διορίζει τις Νομαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές – στις περιπτώσεις που δεν έχουν εκλεγεί απ’ τις Νομαρχιακές Γενικές Συνελεύσεις – εντός 10 (δέκα) ημερών από τη συγκρότησή της.
 12. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με την φροντίδα της Κντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και διατίθενται στους υποψηφίους το αργότερο 5 (πέντε) μέρες από την ανακήρυξη τους από την Εφορευτική Επιτροπή. Τα μέλη της Εφορευτικής δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα για άλλο όργανο του συλλόγου.
 13. Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων γίνονται ως εξής: α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται ψηφοδέλτιο με βάση τις προβλέψεις των παραγράφων 3 και 5 του παρόντος άρθρου και οι εκλογές διεξάγονται καθ’ όμοιο τρόπο με τον προβλεπόμενο στις επόμενες παραγράφους του άρθρο για την εκλογή αντιπροσώπων στην Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσωπείας. Για την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται από τα ιδρυτικά μέλη Γενική Συνέλευση των εγγεγραμμένων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών που συγκροτείται σε απαρτία με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 9 για την Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσωπείας. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Κεντρική Εφορευτική επιτροπή διεξαγωγής εκλογών με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου για την εκλογή αντιπροσώπων στην Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσωπείας. Οι ημερομηνίες των επόμενων αρχαιρεσιών για την εκλογή Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του δικτύου οι δε διαδικασίες είναι αυτές που προβλέπονται για την εκλογή αντιπροσώπων στην Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσωπείας. β). Για την εκλογή των υπολοίπων οργάνων σε κάθε Νομαρχιακό Τμήμα θα υπάρχει ψηφοδέλτιο στο οποίο θα αναγράφονται οι υποψήφιοι για Νομαρχιακό Διοικητικό Συμβούλιο, για Νομαρχιακή Ελεγκτική Επιτροπή, για αντιπροσώπους στη Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων ή άλλα όργανα ή ενώσεις. Ειδικά για το Νομαρχιακό Τμήμα Αττικής στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφονται μόνο οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι στην Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων ή άλλα όργανα ή ενώσεις.
 14. Η ψηφοφορία γίνεται σύμφωνα με το νόμο και τις σχετικές συνήθειες. Η κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καθώς και οι Νομαρχιακές είναι υπεύθυνες για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας και την εξασφάλιση του αδιάβλητου. Απαγορεύεται σε’ όλη την διάρκεια της ψηφοφορίας η παραμονή στην αίθουσα ψηφοφορίας άλλου προσώπου εκτός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και μέχρι τριών ακόμα συμφωνημένων από πριν υποψηφίων.
 15. Όταν τελειώσει η ψηφοφορία στην Αττική, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής σφραγίζει την κάλπη και φροντίζει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ασφαλή φύλαξη της, ώσπου να συγκεντρωθούν και τα αποτελέσματα των Περιφερειακών εκλογικών κέντρων.
 16. Όταν τελειώσει η ψηφοφορία στα Νομαρχιακά εκλογικά κέντρα, η Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη, αριθμεί και μονογράφει τους φακέλους, συμφωνεί με την κατάσταση ψηφισάντων, συντάσσει πρακτικό της ψηφοφορίας και εκδίδει τα αποτελέσματα σε Νομαρχιακό επίπεδο. Το πρακτικό αυτό μαζί με την κατάσταση ψηφισάντων στέλνει αμέσως με φαξ ή με ηλεκτρονικό μήνυμα και την επομένη με με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής στην Αθήνα.
 17. Την 10η ημέρα από την ημέρα που έγινε η ψηφοφορία ή και πιο νωρίς, αν έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι φάκελοι των πρακτικών από τις Νομαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εκδίδει τα τελικά αποτελέσματα για τους αντιπροσώπους στην Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 18. Οι τόποι ψηφοφορίας αποφασίζονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και γίνονται γνωστοί στο έγγραφο προκήρυξης των αρχαιρεσιών.
 19. Στην περίπτωση που υπάρξει αναγνώριση Νομαρχιακού Τμήματος στο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο γενικών αρχαιρεσιών, υπάρχει δυνατότητα ανάδειξης Νομαρχιακών Οργάνων με εκλογές στην περιοχή ευθύνης του με θητεία μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες.
 20. Τέλος σε επόμενο στάδιο θα αναγνωρίζεται και η ψηφοφορία μέσω ηλεκτρονικών μέσων, αφού εν τω μεταξύ διαμορφωθεί σχετικό πρόγραμμα που θα εγκριθεί από την Ε.Γ.Σ.Α.
 21. Ειδικό κατά τις πρώτες αρχαιρεσίες μετά την έγκριση του καταστατικού, σε περίπτωση, που δεν υπάρχουν επαρκείς αντιπρόσωποι για εκλογή σε κάθε Νομαρχιακό Τμήμα, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να ορίζει αντιπροσώπους, για όλη την διάρκεια της θητείας αυτού.

Η σταυροδότηση για την εκλογή κάθε οργάνου του Δικτύου είναι ισάριθμη με τον αριθμό των εκλεγομένων στο όργανο αυτό.

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

Οι έδρες κατανέμονται ως εξής:

α. Για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι δεκαπέντε πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης και με την εξυπηρέτηση της παραγράφου 7 του άρθρου 11.

β. Για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στη Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων, κάθε Νομός λαμβάνει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές λαμβάνει το εκλογικό μέτρο. Σε περίπτωση που μένουν αδιάθετες έδρες αυτές καλύπτονται απ’ αυτές που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο αδιάθετο ψήφων. Οι πρώτοι σε κάθε ψηφοδέλτιο εκλέγονται ως αντιπρόσωποι στη Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων καθώς και ίσος αριθμός αναπληρωματικών.

γ. Για την ανάδειξη των Νομαρχιακών Οργάνων εκλέγονται οι αντίστοιχοι πρώτοι σε κάθε Νομαρχιακό Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι ισάριθμοι ως αναπληρωματικά μέλη, οι τρεις (3) πρώτοι στις Νομαρχιακές Εξελεγκτικές Επιτροπές και οι επόμενοι τρεις (3) ως αναπληρωματικά μέλη και οι τρεις (3) πρώτοι στις Νομαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές και οι επόμενοι τρεις (3) ως αναπληρωματικά μέλη.

δ. Για την ανάδειξη των Κεντρικών Οργάνων από τη Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων εκλέγονται οι πρώτοι δεκαπέντε (15) σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι επόμενοι δεκαπέντε ως αναπληρωματικά μέλη, με τους περιορισμούς του άρθρου 11 παράγραφος 7, οι τρεις (3) πρώτοι στην Εξελεγκτική Επιτροπή και οι επόμενοι τρεις (3) ως αναπληρωματικά μέλη και οι πέντε (5) πρώτοι στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και οι επόμενοι πέντε (5) ως αναπληρωματικά μέλη.

Το Δίκτυο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε 3 χρόνια με μυστική ψηφοφορία των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Δικτύου και με το σύστημα που περιγράφεται στο άρθρο 12.

Το συμβούλιο συγκαλείται εντός 5 ημερών από της ανακηρύξεως από τον πρώτο σύμβουλο που πλειοψήφησε, ή, σε περίπτωση παράλειψης αυτού, με τη φροντίδα του επόμενου συμβούλου του πλειοψηφήσαντος και συγκροτείται σε σώμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία 9 συμβούλων.

Το συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, τρεις (3) Αντιπροέδρους πρώτο, δεύτερο, Τρίτο, Ταμία και Αναπληρωτή Γραμματέα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου παίρνονται κατά πλειοψηφία των συμβούλων που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που δεν εκλεγεί προεδρείο λύνεται η συνεδρίαση και επαναλαμβάνεται την μεθεπόμενη ημέρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα ή έκτακτα όταν το καλέσει ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν εγγράφως 5 τακτικοί σύμβουλοι. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 5 ημέρες το αργότερο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από την περιφέρεια και για λόγους οικονομίας μπορούν να συμμετέχουν στις συζητήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης ή άλλων ηλεκτρονικών προγραμμάτων.

Τα μέλη του συμβουλίου ειδοποιούνται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μήνυμα για τη σύγκληση και στη πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα και ο χρόνος συνεδριάσεως. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τος συμβούλους.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την τακτική του Δικτύου, τους στόχους και τα μέσα για την επιτυχία και εκπλήρωση του σκοπού του, ενεργεί για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν το Δίκτυο, καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας του, εφαρμόζει το καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου, εγκρίνει κάθε δαπάνη μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Δικτύου, καθορίζει τις αποδοχές του προσωπικού, εκτελεί τις αποφάσεις των συνελεύσεων των μελών, συγκαλεί αυτές τις συνελεύσεις με απόφαση του και καταρτίζει την ημερησία διάταξη των εργασιών τους, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του, συντάσσει τη διοικητική λογοδοσία δια του Προέδρου και του Ταμία και γενικά προβαίνει σ’ όλες τις ενέργειες και πράξεις διοίκησης και διαχείρισης των συμφερόντων του Δικτύου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπει το καταστατικό, εκτός από εκείνα για το οποία απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των μελών, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις αυτού του καταστατικού.
 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες δεν ήταν παρόντα ή αν ήταν παρόντα διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση να είναι παρόντα σε όλες ανεξαίρετα τις συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μέλους του επί τρεις τουλάχιστον συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, που αναγράφεται στα πρακτικά, να αντικαταστήσει το μέλος αυτό με ένα από τα εκλεγμένα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί στη Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων και παρευρίσκεται με αντιπροσώπους του στις Νομαρχιακές Συνελεύσεις, λαμβάνει δε υπόψη του τις αποφάσεις τους.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του και για υποβοήθηση του έργου του, να καλεί στις συνεδριάσεις του χωρίς ψήφο μέλη του Δικτύου και να συγκροτεί επίσης επιτροπές ή ομάδες δουλειάς από μέλη του δικτύου.
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου υποδεικνύει ή διορίζει τα μέλη που εκπροσωπούν το Δίκτυο ή το Διοικητικό Συμβούλιο στις διοικήσεις των Ασφαλιστικών Οργανισμών και στις Επαγγελματικές Ενώσεις, τα οποία υποχρεούνται να ενημερώνουν ανελλιπώς το Διοικητικό Συμβούλιο ακολουθώντας απόλυτα τις οδηγίες, κατευθύνσεις και αποφάσεις του.
 7. Τα παραπάνω ισχύουν αναλόγως και για τα Νομαρχιακά Διοικητικά Συμβούλια για το χώρο ευθύνης τους.

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Δίκτυο μαζί με το Γενικό Γραμματέα σ’ όλες του τις σχέσεις με τρίτους και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής.
Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, που έχουν σχέση με τη διοίκηση και το Δίκτυο.
Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα και το Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών και τις σχετικές αποδείξεις και έγγραφα.
Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σ’ αυτές και καταρτίζει με το Γενικό Γραμματέα την ημερησία διάταξη.

2) Οι Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν κατά σειρά τον απόντα Πρόεδρο σ’ όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματά του.
Εισηγούνται και προγραμματίζουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διάφορες πολιτιστικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις μέσα στα πλαίσια των σκοπών των επιδιώξεων του Συλλόγου.

3) Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία του δικτύου, φυλάσσει τα αρχεία, τη σφραγίδα του Συλλόγου και το μητρώο των μελών. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων και εισηγείται σ’ αυτές τα σχετικά θέματα. Φροντίζει για τη σύνταξη των ανακοινώσεων και τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας και για τη σύνταξη και φύλαξη των πρακτικών όλων των συνεδριάσεων.

4) Ταμίας φροντίζει και είναι γενικά υπεύθυνος για τις εισπράξεις και πληρωμές, προσυπογράφοντας τα αντίστοιχα παραστατικά ύστερα από εντολή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του και μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Τηρεί τα τακτικά τα βιβλία διαχείρισης και περιουσίας του δικτύου, που προβλέπονται από το νόμο και λογοδοτεί για όλα τα καθήκοντά του στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Συντάσσει με τον Πρόεδρο ισολογισμούς και προϋπολογισμούς τους οποίους μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στην τακτική γενική συνέλευση των μελών για έγκριση και απαλλαγή, μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Επίσης ο Ταμίας τηρεί υπεύθυνα το αρχείο των αποδείξεων, ισολογισμών κ.ά. σχετικών με τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου βιβλίων, πρακτικών και εγγράφων.
Σε περίπτωση απουσίας του Ταμία τον αναπληρώνει κάποιος σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Ο Αναπληρωτής Γραμματέας αναπληρώνει τον απόντα Γενικό Γραμματέα σε όλα τα γενικά καθήκοντα και υποχρεώσεις του.
Τα παραπάνω όργανα αποτελούν και την Εκτελεστική Επιτροπή, που έργο της οποίας είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων και η εισήγηση των θεμάτων σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ανάλογα ισχύουν και για τα νομαρχιακά Τμήματα.

 1. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή.
 2. Η θητεία αυτής λήγει με την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, συνερχόμενα μετά την εκλογή τους, κατόπιν προσκλήσεως του πλειονοψηφήσαντος μέλους της, εκλέγουν τον Πρόεδρο αυτής.
 4. Η εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικά μεν τρεις φορές το έτος, εκτάκτως δε οποτεδήποτε κρίνει αυτό σκόπιμο.
 5. Η εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται επίσης στο τέλος του κάθε έτους να ελέγχει ολόκληρη την οικονομική διαχείριση του Δικτύου, τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές αυτών, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και στη συνέχεια να υποβάλλει έκθεση στη Γενική Συνέλευση. Στη διάθεσή της θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο οποιαδήποτε δικαιολογητικά.
 6. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ομόφωνα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν τήρησε τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή της Γενικής Συνέλευσης και από τις παραλήψεις ή ενέργειες αυτές ζημιώθηκε αποδεδειγμένα το Δίκτυο και επλήγησαν τα συμφέροντα των μελών, η Εξελεγκτική Επιτροπή, μέσω του Προέδρου της, απευθύνει έγγραφο προς το Δ.Σ. να συμμορφωθεί ή να καλέσει εντός μηνός τη Γενική Συνέλευση, στην οποία αυτό να λογοδοτήσει. Στην περίπτωση αυτή η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτική, εκτός εάν και ο χρόνος μέχρι την τακτική σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης είναι μικρότερος του 6μήνου.
 7. Η εξελεγκτική Επιτροπή για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων της, μπορεί να καλεί, ως βοηθούς, συναδέλφους μέλη του δικτύου, ειδικούς στα οικονομικά και νομικά θέματα, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη της.
 8. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις νομαρχιακές Εξελεγκτικές Επιτροπές και που αφορούν το χώρο ευθύνης τους.

Ο Διαχειριστικός χρόνος αρχίζει απότην 1η του Γενάρη κάθε χρόνου και τελειώνει την 31η Δεκέμβρη του ιδίου χρόνου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, των Νομαρχιακών Διοικητικών Συμβουλίων, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Νομαρχιακών Εξελεγκτικών Επιτροπών, καθώς και η θητεία των αντιπροσώπων σε ενώσεις σωματείων, που εκλέγονται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό αρχίζει με την προκήρυξή τους από την Εφορευτική Επιτροπή και τελειώνει μετά από τρία (3) χρόνια απ’ αυτή την ημέρα.

Μέχρι την εκλογή ή το διορισμό νέων συλλογικών οργάνων, τα παλιά όργανα εξακολουθούν να διαχειρίζονται τις επείγουσες υποθέσεις του Συλλόγου.

Το Δίκτυο τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

1. Μητρώο των μελών του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται: Ο αύξων αριθμός κάθε μέλους, το ονοματεπώνυμό του, κα η διεύθυνση του, το έτος γέννησης, η χρονολογία εγγραφής και τυχόν διαγραφής.
2. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου καταχωρίζονται συνοπτικά οι απόψεις που εκθέτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις που παίρνονται.
3. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων των Εθνικών Γενικών Συνελεύσεων Αντιπροσωπείας, όπου καταχωρίζονται ο αριθμός των μελών που παρευρίσκονται και συνοπτικά οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που παίρνονται.

Τα παραπάνω βιβλία τηρούνται με τη φροντίδα του Γενικού Γραμματέα.

4. Το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών, όπου καταχωρίζονται τακτικά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές καθώς και οι ισολογισμοί κάθε χρήσης.
5. Βιβλίο των περιουσιακών στοιχείων του συλλόγου καθώς και τα παραστατικά έγγραφα και διπλότυπα από τις εισπράξεις και τις δαπάνες δικτύου.

Τη φροντίδα των βιβλίων τούτων με αριθμούς 4 και 5 και όλων των παραστατικών από εισπράξεις και δαπάνες έχει ο Ταμίας.

Η ιδιότητα των μελών των οργάνων της Διοίκηση είναι τιμητική. Στα μέλη του Συλλόγου που απομακρύνονται για υποθέσεις του Συλλόγου από την έδρα τους χορηγούνται έξοδα κίνηση, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγγράφεται στον Προϋπολογισμό.

Τουλάχιστον 20% των εισφορών και ανάλογα με τις ετήσιες εισφορές θα αποδίδεται στα Νομαρχιακά Τμήματα για την κάλυψη των εξόδων των αντίστοιχων οργάνων.

Τα χρήματα που εισπράττει το Δίκτυο καταθέτονται σε πιστωτικό ίδρυμα, απ’ όπου αποσύρεται ολόκληρο ή ένα μέρος του ποσού που έχει κατατεθεί για τις τρέχουσες ή έκτακτες ανάγκες του Δικτύου, με έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από το περίσσευμα μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αγοράζει αξιόγραφα που καταθέτονται σε πιστωτικό ίδρυμα, απ’ όπου αποσύρονται για να πωληθούν για ανάγκες του Συλλόγου, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε ταμιακό υπόλοιπο του Συλλόγου που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, κατατίθεται στο λογαριασμό του. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την αγορά ή πώληση ακινήτου χρειάζεται απόφαση της ΓΑΣ των μελών στην ημερήσια διάταξη της οποίας αναγράφεται το συγκεκριμένο θέμα πώλησης ή αγοράς.

Για να διευκολύνεται η πραγματοποίηση των σκοπών του Δικτύου λειτουργούν Νομαρχιακά όργανα, των οποίων τα όρια των αρμοδιοτήτων τους καθορίζονται από κανονισμούς που εκπονούνται από το Δ.Σ. υπό την αποκλειστική ευθύνη του οποίου βρίσκονται τα περιφερειακά όργανα.

Περιφερειακά Τμήματα πέραν του ενός μπορούν να λειτουργήσουν στην Αττική, αν τούτο κριθεί σκόπιμο και εγκριθεί από την Γ.Α.Σ.

Το Δίκτυο μπορεί να προβεί σε συγχώνευση με άλλο σωματείο καθώς και να συμμετέχει σε ενώσεις σωματείων ύστερα από απόφαση της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης με αυξημένη πλειοψηφία του 75% των παρόντων μελών, με μυστική ψηφοφορία.

Τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης που συγκαλείται και γι’ αυτό το λόγο και αποτελείται από το 50% συν 1 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και αποφασίζει με πλειοψηφία του 76% των παρόντων.

Ειδικότερα για την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν:

α. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο.
β. Την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από την Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων.
όπως περιγράφονται στις διατάξεις των άρθρων 11 και 12, πέραν της παραπάνω πλειοψηφίας απαιτείται και η συμφωνία του 60% των παραπάνω μελών στις Περιφερειακές Γενικές Συνελεύσεις, που θα προηγηθούν της Εθνικής γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων.

Το δίκτυο διαλύεται αν παραμείνουν στο Μητρώο του γραμμένα λιγότερα από 20 μέλη καθώς και όταν παρθεί σχετική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23. Σε περίπτωση που διαλύεται ο Σύλλογος, το ενεργητικό υπόλοιπο της περιουσίας που μένει δωρίζεται στο Ταμείο Επικουρικών Συντάξεων η όπου αλλού αποφασίσει η Γ.Σ. και το αρχείο παραχωρείται στη Γενική του Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).

Κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τα σωματεία των άρθρων 78 και επόμενων του Αστικού κώδικα και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στα πλαίσια της ανωτέρω νομοθεσίας.