6
Ιού

ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ; ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ;

Α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους.

  • ·         Αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης κύριας και επικουρικής και
  • ·         Αν η δραστηριότητα που ασκούν υπάγεται στον ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές.

Β) Όσοι έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και το άθροισμα των ακαθαρίστων κύριων και επικουρικών συντάξεων δεν υπερβαίνει το τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους

  • ·         Το ποσό που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο περικόπτεται και
  • ·         Αν η δραστηριότητα που ασκούν υπάγεται στον ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές

Γ) Όσοι έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και το άθροισμα των ακαθαρίστων κύριων και επικουρικών συντάξεων υπερβαίνει το τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

  • ·         Το ποσό που υπερβαίνει τα παραπάνω όρια περικόπτεται και
  • ·         Αν η δραστηριότητα που ασκούν υπάγεται στον ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές προσαυξημένες κατά 50%.

Το όριο των 30 ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη προσαυξάνεται κατά 6% για κάθε παιδί που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, ο αριθμός των ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.

Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαύξηση της σύνταξης ή τη θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος από άλλο φορέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί διπλό-συνταξιούχων.

Οι συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης που αναλάβουν εργασία ή αυτό-απασχολούνται, και κερδίζουν, ανάλογα με τον βαθμό της αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει ένας υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, διακόπτεται η σύνταξή τους ή οι συντάξεις τους, κύριες και επικουρικές.

Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή α) στον επιζώντα των συζύγων β) στους συνταξιούχους του ΟΓΑ και τους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία

Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα που αυτο-απασχολούνταν, και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας.

Σχετικό έγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με α.π Φ.8000/οικ. 20685/1190/9-11-2010
<< Επιστροφη